TÌM KIẾM VĂN BẢN

Kỳ họp thứ 17
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
34/NQ-HĐND Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An
32/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 32/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 quy định mức hỗ trợ đối với người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng thuộc gia đình hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025
31/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Nghệ An
30/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 về chính sách hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025
29/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 về một số chính sách khen thưởng các danh hiệu văn hoá trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
28/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An
27/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 27/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
26/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 bổ sung khoản 2, điều 4 Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình và cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An
25/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
24/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 về một số chính sách hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
23/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố một số tuyến đường phục vụ phố đi bộ, phố đêm trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
22/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2, điều 2 Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
21/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 quy định một số chính sách hỗ trợ huyện Nam Đàn phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025
20/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C
19/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 về việc kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021
18/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025
17/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
41/NQ-HĐND Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
40/NQ-HĐND Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 về kế hoạch đầu tư công năm 2021
39/NQ-HĐND Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021
38/NQ-HĐND Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020
37/NQ-HĐND Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019
36/NQ-HĐND Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2018 tại Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng dân tỉnh Nghệ An
35/NQ-HĐND Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 giao biên chế công chức và thống nhất tổng số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2021
33/NQ-HĐND Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lượt truy cập