TÌM KIẾM VĂN BẢN

Kỳ họp thứ 15
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
204/NQ-HĐND Nghị quyết số 204/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh năm 2016
203/NQ-HĐND Nghị quyết số 203/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016
202/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 202/2015/NQ-HĐND phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Hội tỉnh Nghệ An năm 2016
201/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2016
200/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 200/2015/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 125/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
199/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 199/2015/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, chế độ quản lý phí thư viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
198/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 198/2015/NQ-HĐND về việc hỗ trợ kinh phí cho Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các xã thuộc vùng khó khăn và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ” trên địa bàn tỉnh Nghệ An
197/NQ-HĐND Nghị quyết số 197/NQ-HĐND về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An
196/NQ-HĐND Nghị quyết số 196/NQ-HĐND về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và rừng phòng hộ để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
195/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 195/2015/NQ-HĐND quy định một số chế độ hỗ trợ kinh phí trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai vàtranh chấp địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An
194/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 194/2015/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2016
193/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 193/2015/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2016
192/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 192/2015/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2014
191/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 191/2015/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020
190/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 190/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2016
189/NQ-HĐND Nghị quyết số 189/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 – 2016
188/NQ-HĐND Nghị quyết số 188/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nghệ Annhiệm kỳ 2011 – 2016
187/NQ-HĐND Nghị quyết số 187/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 – 2016
186/NQ-HĐND Nghị quyết số 186/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 – 2016
185/NQ-HĐND Nghị quyết số 185/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016
184/NQ-HĐND Nghị quyết số 184/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 – 2016
183/NQ-HĐND Nghị quyết số 183/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 – 2016
182/NQ-HĐND Nghị quyết số 182/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 – 2016
181/NQ-HĐND Nghị quyết số 181/NQ-HĐND về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015

Lượt truy cập