TÌM KIẾM VĂN BẢN

Kỳ họp thứ 1
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
13/NQ-HĐND Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc phê chuẩn danh sách uỷ viên các Ban: Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách, Văn hoá - Xã hội, Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnhNghệ An khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
12/NQ-HĐND Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc thành lập các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
11/NQ-HĐND Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
10/NQ-HĐND Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021.
09/NQ-HĐND Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021
08/NQ-HĐND Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021
07/NQ-HĐND Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
06/NQ-HĐND Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
05/NQ-HĐND Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/NQ-HĐND Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về số lượng Uỷ viên các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
03/NQ-HĐND Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
02/NQ-HĐND Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021
01/NQ-HĐND Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Lượt truy cập