TÌM KIẾM VĂN BẢN

Kỳ họp thứ 1
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
21/NQ-HĐND Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2021 về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
22/NQ-HĐND Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2021 về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
23/NQ-HĐND Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2021 về việc thành lập Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2
24/NQ-HĐND Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2021 về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
25/NQ-HĐND Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2021 về số lượng Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
26/NQ-HĐND Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2021 về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021-2026
27/NQ-HĐND Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2021 về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
30/NQ-HĐND Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2021 về việc tổ chức kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2021
29/NQ-HĐND Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2021 về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
28/NQ-HĐND Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2021 về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021-2026

Lượt truy cập