Hội đồng nhân dân

  • Tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XVII
  • Chiều ngày 10/12/2019, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2020; các Báo cáo của UBND tỉnh, các ngành liên quan và các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.

Lượt truy cập