Thông tin chi tiết

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời ý kiến cử tri Nghệ An về vấn đề chia đất sản xuất nông nghiệp
  17:00 09/07/2018
 • Trước kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khoá XIII, Đoàn ĐBQH đã tổng hợp và chuyển ý kiến cử tri tỉnh Nghệ An tới Bộ Tài nguyên và Môi trường về vấn đề: Đề nghị sửa đổi Nghị định số 64/1993/NĐ-CP là “các nhân khẩu nông nghiệp sinh từ ngày 30/4/1993 đến nay được chia đất sản xuất, nhân khẩu chết từ năm 01/5/1993 đến nay phải cắt”
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến trả lời như sau:

   

  Pháp luật về đất đai năm 2003 đã quy định: khi hết thời hạn sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối, sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng, nhận chuyển quyền sử dụng được tiếp tục sử dụng đất...trừ trường hợp bị Nhà nước thu hồi đất quy định tại các khoản 1, 4, 7, 8 và 11 Điều 38 của Luật đất đai; quy định này là kế thừa quy định của Luật đất đai năm 1993. Chủ trương tiếp tục giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân khi hết thời hạn và không chia lại đã được khẳng định nhất quán trong Luật đất đai qua các thời kỳ. Nay nếu đặt vấn đề điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao khi hết thời hạn sẽ là một sự thay đổi lớn về chính sách, gây mất ổn định và xáo trộn khu vực nông thôn.

   

  Thực tế quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong thời gian qua đã có một bộ phận nông dân chuyển sang sản xuất phi nông nghiệp, tỷ lệ lao động nông nghiệp giảm dần qua các năm và theo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 thì tỷ lệ lao động nông nghiệp sẽ tiếp tục giảm. Do vậy, việc điều chỉnh đất nông nghiệp để giải quyết nhu cầu có đất để sản xuất đối với người lao động nông nghiệp không phải là vấn đề bức xúc như giai đoạn trước đây.

   

  Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua nhiều địa phương đã thực hiện dồn điền, đổi thửa, quy hoạch lại đồng ruộng, thực hiện tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Việc chia lại ruộng đất sẽ xóa bỏ những thành quả đã thu được. Mặt khác, Luật đất đai cũng quy định người sử dụng đất có các quyền và thực tế nhiều trường hợp sau khi được giao đất đã thực hiện chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, tặng cho, thừa kế, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; một số trường hợp Nhà nước đã thu hồi đất và người có đất bị thu hồi đã được bồi thường, hỗ trợ tái định cư và đã tìm được việc làm mới.

   

  Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nên tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại đã chỉ rõ “Không đặt vấn đề điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình và cá nhân, nhưng Nhà nước có chính sách phù hợp để đất nông nghiệp được người trực tiếp sản xuất nông nghiệp sử dụng với hiệu qua cao nhất”. Thể chế hóa Nghị quyết của Đảng, Luật đất đai năm 2013 (Điều 126) tiếp tục quy định khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định của pháp luật.

   

  Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An trân trọng chuyển ý kiến trả lời của Bộ Tài nguyên và Môi trường để cử tri và các tổ chức, cơ quan được biết./.

   

  Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An

  Lượt truy cập