Thông tin chi tiết

 • Chương trình công tác năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh
  17:38 13/01/2019
 • Thường trực HĐND tỉnh xây dựng Chương trình công tác năm 2019 như sau:
 • I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

  1. Triển khai thực hiện Chương trình giám sát của HĐND tỉnh đã được thông qua tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018; xây dựng, triển khai Chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2019 theo Quyết định số …/QĐ-HĐND ngày … tháng… năm 2018; Tổ chức khảo sát một số nội dung khi cần thiết.

  2. Triển khai, thực hiện các nội dung chuẩn bị và tổ chức tốt 2 kỳ họp thường lệ và kỳ họp bất thường (nếu có) trong năm 2019.

  3. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; kết nối phần mềm VNPT-ioffice với Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã.

  4. Tiếp tục chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

  5. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, Thông báo kết luận chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh và giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh.

  6. Xem xét quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

  7. Tổ chức thực hiện các hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND tỉnh; hướng dẫn, theo dõi hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thành phố, thị xã.

  8. Thực hiện Quy chế phối hợp của Thường trực HĐND tỉnh với các cơ quan liên quan.

  9. Xem xét đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh. Xử lý các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh (nếu có); Làm việc với UBND tỉnh về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri (định kỳ hàng Quý hoặc khi cần thiết).

  10. Chỉ đạo triển khai phần mềm VNPT-ioffice kết nối thông suốt với Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã. Nâng cấp, mở thêm các chuyên mục trên Website dbndnghean.vn. Xây dựng phần mềm về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý, theo dõi việc thực hiện kết luận chất vấn, giải trình, kiến nghị sau giám sát, khảo sát; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

  11. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác.

  II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC HÀNG THÁNG

  Tháng 1:

  - Tổ chức phiên họp Thường trực HĐND tỉnh đánh giá kết quả hoạt động tháng 01, bàn nhiệm vụ trọng tâm tháng 02;

  - Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND tỉnh; ban hành Chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2019;

  - Chỉ đạo, điều hòa hoạt động giám sát của các Ban HĐND tỉnh;

  - Ban hành văn bản đề nghị UBND tỉnh xây dựng Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến;

  - Tham gia Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh 6 tỉnh Bắc Trung Bộ tại tỉnh Hà Tĩnh (theo kế hoạch).

  Tháng 2:

  - Tổ chức phiên họp Thường trực HĐND tỉnh đánh giá kết quả hoạt động tháng 02, bàn nhiệm vụ trọng tâm tháng 3;

  - Tham gia các hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam;

  - Tổ chức các hoạt động đón Xuân Kỷ Hợi 2019;

  - Phối hợp tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh năm 2018;

  - Phối hợp tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh năm 2018;

  - Chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh xem xét đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2019.

  Tháng 3:

  - Tổ chức phiên họp Thường trực HĐND tỉnh đánh giá kết quả hoạt động tháng 3, bàn nhiệm vụ trọng tâm tháng 4;

  - Xem xét về nội dung phiên giải trình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về vấn đề Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm tại phiên họp tháng 4/2018;

  - Ban hành quyết định thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân tỉnh và Kế hoạch, đề cương giám sát “về công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2016 đến năm 2018” ;

  - Phối hợp Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ hoạt động HĐND đối với đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021;

  - Thực hiện kế hoạch hợp tác, trao đổi kinh nghiệm hoạt động cơ quan dân cử địa phương với các nước theo định hướng hợp tác chung của tỉnh;

  Tháng 4:

  - Tổ chức phiên họp Thường trực HĐND tỉnh đánh giá kết quả hoạt động tháng 4, bàn nhiệm vụ trọng tâm tháng 5;

  - Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giải trình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về vấn đề Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm;

  - Triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát của HĐND tỉnh “về công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2016 đến năm 2018”;

  Tháng 5:

  - Tổ chức phiên họp Thường trực HĐND tỉnh đánh giá kết quả hoạt động tháng 5, bàn nhiệm vụ trọng tâm tháng 6;

  - Họp thống nhất với UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh và các cơ quan liên quan về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phân công chuẩn bị kỳ họp; thống nhất với UBMTTQ tỉnh về kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của đại biểu HĐND tỉnh;

  - Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát của HĐND tỉnh “về công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2016 đến năm 2018”;

  Tháng 6:

  - Tổ chức phiên họp Thường trực HĐND tỉnh đánh giá kết quả hoạt động tháng 6, bàn nhiệm vụ trọng tâm tháng 7;

  - Tổ chức Hội nghị với Thường trực HĐND cấp huyện, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh để chuẩn bị nội dung kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh; khảo sát về vấn đề dự kiến chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh;

  - Đoàn giám sát “về công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh” báo cáo kết quả giám sát với Thường trực HĐND tỉnh trước khi trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm;

  - Xây dựng dự kiến chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh để trình HĐND xem xét, quyết định tại kỳ họp giữa năm;

  - Chủ trì, phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh;

  - Chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh;

  - Làm việc với UBND tỉnh và các sở, ngành về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân do Thường trực HĐND và đại biểu HĐND tỉnh chuyển đến (trong trường hợp cần thiết);

  Tháng 7:

  - Tổ chức kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh khóa XVII (dự kiến tổ chức từ ngày 10 – 20/7/2018);

  - Tổ chức phiên họp Thường trực HĐND tỉnh đánh giá kết quả hoạt động tháng 7 bàn nhiệm vụ trọng tâm tháng 8; đánh giá rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh khóa XVII;

  - Chỉnh lý nghị quyết trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực ban hành; chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp;

  - Tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Thường trực HĐND các cụm huyện, thành phố, thị xã 6 tháng đầu năm.

  Tháng 8:

  - Tổ chức phiên họp Thường trực HĐND tỉnh đánh giá kết quả hoạt động tháng 8, bàn nhiệm vụ trọng tâm tháng 9;

  - Xem xét về nội dung phiên giải trình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về vấn đề Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm tại phiên họp tháng 9/2018;

  - Tham gia Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại tỉnh Quảng Bình (theo Kế hoạch);

  - Chỉ đạo tổng hợp kiến nghị cử tri sau kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh;

  - Ban hành quyết định thành lập Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và Kế hoạch, đề cương giám sát “Việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau các kỳ họp HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay”.

  Tháng 9:

  - Tổ chức phiên họp Thường trực HĐND tỉnh đánh giá kết quả hoạt động tháng 9, bàn nhiệm vụ trọng tâm tháng 10;

  - Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giải trình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về vấn đề Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm;

  - Triển khai Kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND tỉnh “Việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau các kỳ họp HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay” .

  Tháng 10:

  - Họp thống nhất với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh khóa XVII và phân công chuẩn bị kỳ họp; thống nhất với UBMTTQ tỉnh về kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của đại biểu HĐND tỉnh;

  - Tổ chức phiên họp Thường trực HĐND tỉnh đánh giá kết quả hoạt động tháng 10, bàn nhiệm vụ trọng tâm tháng 11;

  - Đoàn giám sát “Việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau các kỳ họp HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay” báo cáo kết quả giám sát với Thường trực HĐND tỉnh.

  Tháng 11:

  - Chủ trì, phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh;

  - Tổ chức cuộc họp với Thường trực HĐND cấp huyện, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh để chuẩn bị nội dung kỳ họp cuối năm; khảo sát về vấn đề dự kiến chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh;

  - Tổ chức phiên họp Thường trực HĐND tỉnh đánh giá kết quả hoạt động tháng 11, bàn nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2019;

  - Chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp.

  Tháng 12:

  - Tổ chức kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh khóa XVII dự kiến tổ chức từ ngày 10 – 20/12/2018);

  - Tổ chức phiên họp Thường trực HĐND tỉnh đánh giá kết quả hoạt động tháng 12/2019 bàn nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2020; đánh giá rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp cuối năm; thống nhất kết quả xếp loại Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh năm 2019;

  - Xây dựng dự kiến Chương trình giám sát, Chương trình công tác của Thường trực HĐND tỉnh năm 2020;

  - Chỉnh lý nghị quyết trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực ban hành; chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp;

  - Tổ chức cuộc họp với UBND tỉnh và các sở, ngành về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân do Thường trực HĐND và đại biểu HĐND tỉnh chuyển đến (khi cần thiết);

  - Tổng hợp báo cáo về kết quả thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

  - Chỉ đạo công tác tổng kết, kiểm điểm cuối năm gắn với đánh giá hoạt động của các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh;

  - Tổ chức giao ban, trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực, các Ban HĐND các huyện.

  Thường trực HĐND tỉnh

  Lượt truy cập