Thông tin chi tiết

 • Kết quả hoạt động năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 của Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An
  16:18 09/07/2018
 • Thực hiện Quy định tại khoản 8, Điều 24 Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn ĐBQH; trên cơ sở kết quả hoạt động năm 2012, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An báo cáo như sau:
 • Phần thứ nhấtKết quả hoạt động năm 2012.

   

  I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN.

   

  1. Công tác xây dựng pháp luật.

   

  Thực hiện Nghị quyết 27/2012/QH13 về một số cải tiến, đổi mới hoạt động của Quốc hội, trên cơ sở Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2012, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có nhiều đổi mới về hình thức lấy ý kiến góp ý vào các dự án Luật:

  Tổ chức hội nghị lấy ý kiến từ các ngành chuyên môn, hội luật gia, các Văn phòng luật sư và cộng tác viên pháp luật. Chất lượng các hội nghị lấy ý kiến được nâng lên, nhiều ý kiến góp ý của các luật gia, cán bộ, các sở, ngành có tính lý luận và thực tiễn  cao, giúp cho đại biểu có thông tin tham gia tại  các kỳ họp Quốc hội.

  Phối hợp với một số sở, ngành của tỉnh, các đơn vị Trung ương đóng  trên địa bàn và Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý các dự án luật có tính chuyên ngành; đặt bài cho các chuyên gia, luật sư có kiến thức sâu về pháp luật trực tiếp tham gia góp ý vào các dự án luật.

  Tổ chức để tham gia hội nghị trực tuyến từ Quốc hội với các địa phương đối với việc tham gia ý kiến các dự án luật Luật Công đoàn sửa đổi, Luật giáo dục đại học...

   Với việc đổi mới các hình thức như trên, Đoàn ĐBQH đã tổ chức lấy ý kiến góp ý vào 21 dự án luật và 01 dự thảo nghị quyết trình Quốc hội thông qua với trên 342 lượt ý kiến tham gia góp ý (xem phụ lục 1). Tổng hợp đầy đủ, kịp thời báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và các vị đại biểu đúng thời gian quy định. Nhiều ý kiến trong báo cáo tổng hợp của Đoàn đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý góp phần nâng cao chất lượng các dự án luật trước khi trình Quốc hội thông qua.

  Trưởng Đoàn đã phân công các đại biểu và tham gia ý kiến các dự án luật, do vậy, các đại biểu nghiên cứu, tìm hiểu các thông tin liên quan tham gia ý kiến tại tổ và hội trường,  nhiều ý kiến có chất lượng, được Quốc hội tiếp thu.

  Kiện toàn, bổ sung một số cán bộ các sở, ngành làm cộng tác viên pháp luật của Đoàn;  tổ chức gặp mặt công tác viên để trao đổi cách thức và kinh nghiệm trong tham gia ý kiến các dự án luật;.

   

  2. Thực hiện chương trình giám sát.

   

  a. Về tham gia giám sát, khảo sát theo chương trình của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, HĐDT và các Uỷ ban của Quốc hội: Trên cơ sở kế hoạch giám sát của UBTVQH, HĐDT và các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã cử đại biểu tham gia đầy đủ 8 cuộc giám sát trên địa bàn tỉnh về việc thực chính sách pháp luật đối với các lĩnh vực dân tộc miền núi, nông nghiệp nông dân và nông thôn, y tế giáo dục, quản lý khai thác, chế biến khoáng sản, tài nguyên môi trường, giải quyết kiến nghị của cử tri (phụ lục 2). Phối hợp với UBND tỉnh đôn đốc các đơn vị chuẩn bị báo cáo, bố trí địa điểm làm việc, đảm bảo các điều kiện để các cuộc giám sát được thực hiện đúng chương trình, kế hoạch và đạt hiệu quả.

  Thực hiện nghiêm túc hội nghị trực tuyến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chất vấn các Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Thanh tra Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; góp ý kiến  đề án đổi mới hoạt động của Quốc hội, Đề án tái cơ cấu nền kinh tế.

   b. Về giám sát chuyên đề:  Đoàn đã xây dựng kế hoạch, đề cương, tổ chức được 3 cuộc giám sát chuyên đề tại 18 đơn vị (phụ lục 2) về các nội dung: Thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai và thực hiện Kết luận số 49/BC-ĐĐBQH, ngày 20/3/2008 của Đoàn ĐBQH tỉnh khoá XII về việc thực hiện chính sách, pháp luật về xã hội hoá công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân...

  Nhìn chung, hoạt động giám sát của Đoàn thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch; nội dung giám sát tập trung vào một số vấn đề trọng tâm, các vấn đề bức xúc của đời sống kinh tế - xã hội được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm. Các cơ quan chịu sự giám sát đã thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình và chuẩn bị các điều kiện theo yêu cầu của đoàn giám sát. Qua giám sát, từ việc ghi nhận những kết quả đạt được, những tồn tại, yếu kém trong chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, Đoàn đã có 63 kiến nghị gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Bộ, Ngành Trung ương và UBND cấp tỉnh (trong đó, Trung ương 32 kiến nghị, địa phương 31). Kết luận giám sát của Đoàn được các cơ quan liên quan xem xét, tiếp thu và kịp thời đề ra các giải pháp khắc phục. Đến nay, đã có 38/63 kiến nghị được tiếp thu, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế.

   

  3. Công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

   

  a. Công tác tiếp dân.

  Đoàn ĐBQH phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh xây dựng và thực hiện Đề án tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hiện 11 kỳ tiếp công dân tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với 225 lượt công dân, 198 vụ việc. Kết thúc phiên tiếp công dân, Đoàn và Thường trực đều có thông báo về việc tiếp công dân đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết và trả lời cho Đoàn và công dân được rõ.

   Tham gia các buổi tiếp công dân của Hội đồng tiếp dân của UBND tỉnh đúng quy định; chỉ đạo Văn phòng thực hiện quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo phản ánh  của công dân.

  b. Công tác xử lý đơn thư.

  Tiếp nhận 342 đơn thư của công dân. (trong đó, có 109 đơn tố cáo, 155 đơn khiếu nại, 78 đơn kiến nghị, phản ánh). Đoàn đã kiểm tra, phân loại chuyển 116 đơn theo thẩm quyền, lưu 126 đơn theo quy định. Kết quả đã có 96/116 vụ việc được UBND tỉnh trả lời. Số đơn còn lại, Đoàn tiếp tục đôn đốc  giải quyết và trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật.

  Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Đề án tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Qua sơ kết đúc rút những kinh nghiệm, sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm thực hiện có hiệu quả hơn trong công tác dân nguyện trong thời gian tới.

   Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh tổ chức các cuộc làm việc UBND tỉnh và các ngành chức năng nghe tình hình một số vụ việc kéo dài, xác định nguyên nhân, đối thoại với công dân và bàn thảo giải pháp khắc phục nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, hợp pháp của công dân và góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và các hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước.

   

  4. Công tác tuyên truyền hoạt động của Đoàn ĐBQH.

   

  Chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND phối hợp chặt chẽ với Đài phát thanh, truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An tổ chức tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến góp ý vào các dự án Luật, các hoạt động  tại các kỳ họp Quốc hội …; tiếp tục hoàn thiện và xây dựng các quy chế hoạt động trang thông tin điện tử đại biểu nhân dân Nghệ An. Thông tin kịp thời các ý kiến kiến nghị của cử tri và kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền từ đó giúp cho người dân theo dõi, đánh giá hoạt động của đại biểu Quốc hội, của Đoàn ĐBQH tỉnh.

             

  5. Công tác tiếp xúc cử tri.

   

  Phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQ các cấp tổ chức cho các đại biểu tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp. Đã tổ chức được 89 điểm, tại 5 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh và 11 cuộc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề (phụ lục 3). Nhìn chung, hoạt động tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới cả về chất lượng và hình thức tiếp xúc, tăng về thời gian, mở rộng thành phần, đối tượng tham gia tiếp xúc.

   Ngoài việc tổ chức cho các đại biểu tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử, Đoàn còn tổ chức tiếp xúc theo chuyên đề: Làm việc với UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành như sở Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục thuế, điện lực Nghệ An, cán bộ, chiến sỹ Đảo Mắt, các doanh nghiệp và một số ngân hàng... để nắm thông tin về tình hình thực hiện chính sách pháp luật và công tác quản lý điều hành các lĩnh vực KT-XH của tỉnh, của ngành và doanh nghiệp; các vướng mắc trong việc thực hiện các chính sách của Trung ương và tỉnh. Từ đó, kiến nghị cụ thể với cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

  Tổng hợp kịp thời, đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành Trung ương. Năm 2012, đã chuyển 123 ý kiến kiến nghị của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và 119 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh. Kết quả đã có 99/242 ý kiến đã được trả lời (Trung ương: 73 ý kiến, địa phương: 26 ý kiến). Số còn lại đang được các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu và trả lời cử tri. Các ý kiến trả lời đã được đăng tải trên hệ thống thông tin đại chúng, trang tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để cơ quan và cử tri theo dõi về tiến độ thực hiện.

  Phối hợp với Ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết liên số 06/2004/NQLT-UBTVQH-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 10/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc ban hành hướng dẫn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri            

   

  6. Hoạt động tại kỳ họp.

               

  Trước yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp Quốc hội, trên cơ sở lĩnh vực công tác, năng lực, sở trường của từng đại biểu, ngay từ đầu năm, Trưởng Đoàn đã phân công các vị đại biểu nghiên cứu nội dung, chương trình để tham gia ý kiến thảo luận tại tổ, tại hội trường về công tác xây dựng luật, tham gia góp ý về tình hình kinh tế - xã hội, hoạt động của các cơ quan tư pháp và chất vấn tại kỳ họp Quốc hội.

  Các vị đại biểu Quốc hội đã tham gia đầy đủ, nghiêm túc các chương trình  kỳ họp với tinh thần trách nhiệm cao, dành nhiều thời gian nghiên cứu tích cực tham phát biểu, thảo luận, chất vấn...

  Đoàn Nghệ An tham gia góp ý vào 38 dự án luật (trong đó có 22 dự án luật xem xét thông qua, 16 dự án luật cho ý kiến lần đầu); xem xét, thông qua 07 Nghị quyết. Các ý kiến tham gia của các vị đại biểu có chất lượng, được đánh giá cao.

  Có 9 vị đại biểu, với 22 ý kiến chất vấn Thủ tướng Chính phủ và 6 vị Bộ trưởng. Trong đó, có 5 ý kiến chất vấn trực tiếp tại hội trường và 17 ý kiến chất vấn bằng văn bản. Nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề đang được xã hội quan tâm và kiến nghị nhiều như: tái cấu trúc nền kinh tế; chính sách hỗ trợ cho Doanh nghiệp, bù lạm phát cho người lao động; chính sách cho người có công với các mạng; các chính sách về thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất; đào tạo nghề cho lao động thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản; đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện đối với các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng...Ngoài những vấn đề chung, đại biểu Quốc hội đề nghị với Chính phủ đưa dự án Bệnh viện ung bướu Nghệ An vào danh mục được sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ; chế độ cho các đối tượng có thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ theo Quyết định 98/2004CP của Thủ tướng Chính phủ.

  Tham gia đúng thời gian, phản ánh đúng tình hình việc đánh giá, rút kinh nghiệm các kỳ họp.

   

  7. Công tác phối hợp.

             

  Đoàn ĐBQH đã tổ chức các cuộc làm việc Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh trong thực hiện chương trình, xây dựng pháp luật, giám sát, đánh giá về hoạt động TXCT, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, bàn phương hướng, giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử.

             

  8. Các hoạt động khác.

   

  - Phối hợp với Ủy ban Đối ngoại Quốc hội tổ chức thành công hội nghị hội nghị lần 4, Ủy ban Đối ngoại 3 nước Campuchia – Lào – Việt Nam về “vai trò của nghị viện trong việc hỗ trợ khu vực tam giác phát triển” tại tỉnh Nghệ An.

  - Xây dựng chương trình, nội dung và tổ chức làm việc với Đoàn ĐBQH khu vực 9, tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Nghệ An.

  - Tham gia đầy đủ các cuộc hội nghị, hội thảo, các cuộc triệu tập của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

  - Tổ chức đón, làm việc với các đoàn công tác, Đoàn ĐBQH các tỉnh thăm và làm việc tại địa phương.

  - Thăm hỏi, động viên, tặng quà, hỗ trợ, giúp đỡ các tổ chức, cá nhân nhân dịp các ngày lễ như Ngày Thương binh, liệt sỹ; Ngày thầy thuốc Việt nam; Ngày Nhà giáo Việt Nam...

             

  II. HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO ĐOÀN VÀ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

   

  1. Kết quả hoạt động của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH.

   

  - Nâng cao chất lượng trong xây dựng chương trình công tác và đổi mới trong việc điều hành, phân công và đề cao trách nhiệm đại biểu Quốc hội tham gia các hoạt động của Đoàn và Quốc hội.

  - Phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để phân công đại biểu tham gia hoạt động theo chức năng nhiệm vụ và đảm bảo các điều kiện cho đại biểu hoạt động tại kỳ họp và giữa hai kỳ họp.

  - Phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQ các cấp để đại biểu Quốc hội thực hiện theo chức năng nhiệm vụ và thực hiện chức năng đại diện theo quy định.

  - Chủ động đề xuất và đề cao trách nhiệm đại biểu đối với việc tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan đơn vị.

  - Hàng tháng, có thông báo nội dung công tác của Đoàn để đại biểu Quốc hội có điều kiện sắp xếp thời gian tham gia. Báo cáo tổng hợp hoạt động của Đoàn ĐBQH theo quy định.

  - Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh có giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ tham mưu, giúp việc của văn phòng.

  - Chỉ đạo tổ chức tốt các cuộc thăm và làm việc của các đoàn công tác trong và ngoài nước.

  - Chỉ đạo Lãnh đạo Văn phòng chấn chỉnh Phòng Dân nguyên thông tin tuyên truyền,  rà soát, phân công chuyên viên và nâng cao chất lượng tham mưu của cán bộ, công chức phục Đoàn.

  -  Đôn đốc việc thực hiện xây dựng trụ sở đảm bảo tiến độ và thanh quyết toán theo quy định. Thực hiện về công tác tài chính và quản lý tài sản theo quy định của nhà nước. Yêu cầu Văn phòng tổ chức đón tiếp và phục vụ đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các Đoàn ĐBQH các tỉnh đến làm việc, trao đổi kinh nghiệm công tác tại Nghệ An một cách chu đáo.

  - Đóng góp ý kiến cho Đảng Đoàn Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội về công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI; báo cáo, tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp đối với Đoàn ĐBQH theo yêu cầu của Ban thường vụ Tỉnh ủy.

  - Tham gia cùng Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nghe Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri giữa hai kỳ họp.

  - Báo cáo tiếp thu, giải trình những góp ý, kiến nghị với Đoàn ĐBQH theo yêu cầu Nghị quyết Trung ương 4.

  - Tham gia có trách nhiệm vào việc góp ý đối với tập thể lãnh đạo Đảng đoàn Quốc hội và cá nhân các đồng chí trong Đảng đoàn Quốc hội; Văn phòng Quốc hội và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Quốc hội theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng..

  - Tham dự các cuộc họp của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tham gia các cuộc họp quan trọng đối với lãnh đạo tỉnh để thực hiện quyền, nghĩa vụ của lãnh đạo Đoàn ĐBQH theo luật định.

   

  2. Hoạt động của đại biểu Quốc hội.

   

  - Các vị đại biểu Quốc hội chấp hành tốt Điều lệ của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thực hiện nghiêm túc tư phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 khoá XI; gương mẫu trong lối sống và vận động gia đình, nhân dân thực hiện chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước.

  - Có tinh thần học tập để nâng cao trình độ hoàn thành công việc được giao và thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của người đại biểu.

  - Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, chấp hành quy định của đảng về những điều đảng viên không được làm.

  - Thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri và thực hiện các quy định nơi cư trú tham gia xây dựng khối phố, xóm, bản.

   - Đại biểu Quốc hội tham gia các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Đoàn ĐBQH theo quy định; trong đó dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu tham gia góp ý kiến vào nội dung chương trình hoạt động của Quốc hội, Đoàn ĐBQH và thực hiện chức năng đại diện ngày càng tốt hơn. Chú trọng bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ để thực hiện tốt các hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát, xây dựng pháp luật và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

  - Các đại biểu Quốc hội là đại biểu HĐND tỉnh tham gia đầy đủ, có trách nhiệm góp phần thực hiện các Nghị quyết, chương trình Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh.

   

  III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN.

   

  1. Tồn tại,  hạn chế.

   

  - Việc tổ chức lấy ý kiến vào các dự án Luật tuy có nhiều đổi mới, song do thời gian để các đại biểu, các chuyên gia nghiên cứu chưa nhiều, ý kiến tham gia góp ý vào dự án luật chưa đề cập sâu; tổng hợp các ý kiến của các đại biểu tham gia một số dự án luật chưa kịp thời, đầy đủ.

  -  Hoạt động giám sát tuy có nhiều tiến bộ, chất lượng kết luận giám sát được nâng lên. Tuy nhiên, việc theo dõi, giám sát các đơn vị thực hiện các kết luận giám sát chưa thường xuyên, chưa quyết liệt dẫn đến hiệu lực, hiệu quả của giám sát chưa cao.

  - Chưa đeo bám đến cùng việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị và những vấn đề bức xúc của nhân dân.

   - Hoạt động chất vấn đang chủ yếu tập trung trực tiếp tại kỳ họp, việc chất vấn giữa hai kỳ họp theo luật định chưa được nhiều.

  -  Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo đã có nhiều cố gắng, nhưng chưa đáp ứng được mong muốn của nhân dân; việc đôn đốc các cơ quan giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân chưa kịp thời, thường xuyên và đầy đủ. Việc tổ chức các cuộc giám sát các vụ khiếu nại tồn đọng lâu ngày tuy được quan tâm nhưng chưa nhiều.

  -  Hoạt động tiếp xúc cử tri có lúc, có nơi còn hình thức; chưa tổ chức được nhiều cuộc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề; vẫn còn nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri chưa được các cơ quan chức năng xem xét giải quyết kịp thời, đúng luật định.

  - Một số đại biểu chưa đầu tư nhiều cho việc nghiên cứu, thu thập thông tin và chưa mạnh dạn nên phát biểu tại Hội trường chưa nhiều; một số ý kiến phát biểu tại tổ, Hội trường chưa sâu sắc, chưa phản ánh được hết tâm tư nguyện vọng và những vấn đề bức xúc  của cử tri tại diễn đàn Quốc hội.

  - Một số đại biểu chưa dành đủ thời gian theo quy định để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu và tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức.

  - Vẫn còn một số chương trình, nội dung đã được ban hành nhưng không thực hiện được phần nào ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị liên quan và kết quả hoạt động của Đoàn.

   

  2. Nguyên nhân của tồn tại:

   

  a. Nguyên nhân chủ quan.

  - Đoàn ĐBQH có tính đặc thù gồm các vị đại biểu làm việc ở các cơ quan khác nhau được bầu cử tại địa phương, không phải là một cơ quan hành chính hoàn chỉnh nên khó khăn trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ cảu đại biểu Quốc hội.

  - Phần lớn đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm, nên mặc dù chương trình của Đoàn cụ thể, có phân bổ thời gian hàng háng, quý và phân công cụ thể, nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau, nên đại biểu chưa tham gia đủ nội dung và thời gian cho các hoạt động theo luật định.

  - Việc thông tin, trao đổi của đại biểu Quốc hội với Đoàn chưa thường xuyên, chưa đầy đủ.

  b. Nguyên nhân khách quan

  - Quy định pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, ĐBQH và Đoàn ĐBQH tuy khá đầy đủ, nhưng chưa quy định cụ thể về chế tài xử lý trách nhiệm của cơ quan, tổ chức hữu quan trong xem xét, giải quyết và thực hiện các kiến nghị sau giám sát của ĐBQH .

  - Nhiều dự án luật Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xin ý kiến gửi chậm, bị động trong việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan và đại biểu Quốc hội; nhiều dự án luật chuyên ngành, đòi hỏi chuyên môn sâu nhưng thông tin tham khảo liên quan đến dự án luật cung cấp cho ĐBQH còn hạn chế.

   

  Phần thứ haiNhiệm vụ trọng tâm năm 2013.

   

  I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

   

  1.  Công tác xậy dựng pháp luật.

   

  -  Duy trì các hình thức tổ chức lấy ý kiến của cử tri, các sở, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, chuyên gia đóng góp ý kiến vào các dự án Luật, Nghị quyết tại kỳ họp thứ 5 và thứ 6, Quốc hội khóa XIII (bao gồm 18 dự án luật thông qua và 20 dự án Luật cho ý kiến và 4 Pháp lệnh).

  - Thực hiện nghiêm túc có chất lượng các hội nghị trực tuyến của UBTVQH và các cơ quan của Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến về việc lấy ý kiến góp ý các dự án luật; cung cấp thông tin kịp thời giúp đại biểu Quốc hội có thêm ý kiến tham gia xây dựng các dự án Luật.

  - Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ công tác viên xây dựng pháp luật của Đoàn ĐBQH. Tích cực phát hiện vận động và có cơ chế sử dụng các chuyên gia tham gia ý kiến các dự án luật chuyên ngành. 

   

  2. Hoạt động giám sát.

   

  a. Tham gia hoạt động giám sát theo chương trình Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; thực hiện các phiên chất vấn do UBTVQH và các cơ quan của Quốc hội tổ chức thông qua hình thực hội nghị trực tuyến và thực hiện giám sát tối cao tại các kỳ họp Quốc hội.

  b. Hoạt động giám sát chuyên đề của Đoàn ĐBQH tỉnh và các hoạt động phối hợp:

  - Giám sát việc thực hiện kết luận số 140/BC-ĐĐBQH ngày 04/6/2009 của Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng thiết bị dạy học phục vụ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

  - Giám sát công tác quản lý, sử dụng đất Nông, Lâm trường và Tổng đội thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh.

  - Phối hợp với Ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ rừng gắn với việc giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ kiểm lâm.

  -  Phối hợp với Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức giám sát một số việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài.

  - Thực hiện giám sát tối cao tại  các kỳ họp.

  c. Tổ chức khảo sát về việc thực hiện các chủ trương chính sách pháp luật  trên địa bàn, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

   

  3. Công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư khiếu nại tố cáo của công dân.

   

  - Nâng trách nhiệm tiếp công dân của ĐBQH; hàng tháng, phân công đại biểu Quốc hội tiếp công dân tại trụ sở của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư của công dân theo đúng quy định của pháp luật; theo dõi chặt chẽ và đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời đơn thư của công dân; có các giải pháp giải quyết số đơn thư phức tạp, kéo dài, hạn chế đơn thư tồn đọng.

  - Tham gia tiếp công dân tại Hội đồng tiếp công dân của UBND tỉnh.

  - Chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh rà soát, lựa chọn để phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức khảo sát một số vụ việc phức tạp, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân.

   

  4. Công tác tiếp xúc cử tri.

   

  - Phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh, Thường trực HĐND, UBMTTQ các huyện, thành, thị tổ chức tiếp xúc cử tri cho các đại biểu Quốc hội trước và sau các kỳ họp Quốc hội theo Nghị quyết số 525/NQLT UBTVQH - ĐCTUBMTTQVN; tổng hợp đầy đủ, chính xác, kịp thời ý kiến kiến nghị của cử tri báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội đúng quy định, có chất lượng. Tăng cường tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề theo ngành, nghề, giới tính, lứa tuổi, tiếp xúc cử tri nơi công tác...

  - Làm việc với UBND tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, một số ngành kinh tế tổng hợp về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội để chuẩn bị nội dung, chương trình tham gia kỳ họp thứ 4.

  - Nâng cao tính chủ động của đại biểu thông qua việc đăng ký tiếp xúc cử tri ngay từ đầu năm theo tinh thần Nghị quyết 525/NQLT UBTVQH13 – ĐCTUBMTTQVN.

   

  5. Tham gia các kỳ họp Quốc hội .

   

  - Tham gia đầy đủ có trách nhiệm kỳ họp thứ 5, thứ 6. Trên cơ sở khả năng và điều kiện thực tế của các đại biểu, Đoàn sẽ có phân công các đại biểu trong Đoàn nghiên cứu, tham gia phát biểu tại các phiên thảo luận tổ, hội trường về các dự án Luật, Pháp lệnh và các vấn đề quan trọng khác nhằm đảm bảo cho đại biểu thực hiện có hiệu quả vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình.

  - Tăng cường cung cấp thông tin và đảm bảo các điều kiện theo quy định để các vị đại biểu Quốc hội cập nhật thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước và của địa phương…nắm bắt những vấn đề đang được dư luận cử tri quan tâm, những nội dung Quốc hội sẽ quyết nghị tại kỳ họp để tham gia có chất lượng tại các phiên thảo luận ở tổ, ở hội trường và hoạt động chất vấn tại các kỳ họp của Quốc hội.

  - Phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền các hoạt động của Đoàn ĐBQH và các vị đại biểu Quốc hội  theo quy định.

  - Chỉ đạo Văn phòng kịp thời thực hiện quy chế hoạt động trang thông tin điện tử đại biểu nhân dân Nghệ An nhằm đưa trang thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh ngày càng có hiệu quả.

  - Chỉ đạo củng cố tổ chức bộ máy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả.

  6. Tham gia các hoạt động khác theo yêu cầu.

   

  Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An.

   

  P.T.T.V

  Lượt truy cập