Thông tin chi tiết

 • Chương trình công tác năm 2012 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An
  16:18 09/07/2018
 • Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội, Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn ĐBQH, Nghị quyết về số 15/2011/QH13 về chương trình hoạt động giám sát và Nghị quyết số 07/2011/QH13 về chương trình xây dựng luật năm 2012; trên cơ sở tham gia ý kiến của các vị đại biểu, Đoàn ĐBQH xây dựng chương trình công tác năm 2012 như sau:
 • I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

   

  1. Thực hiện Nghị quyếtsố271/NQ-UBTVQH13 về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

   

   Phối hợp với Uỷ ban MTTQ, Thường trực HĐND, UBND các cấp, các tổ chức và các cơ quan liên quan tổ chức cho các vị đại biểu đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến góp ý các dự án luật, hoạt động giám sát, tăng cường giám sát về việc thực hiện giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

   

  2. Thực hiện Nghị quyết số 07/2011/QH13 về chương trình xây dựng luật năm 2012. 

   

  3. Thực hiện Nghị quyết số 15/2011/QH13 về chương trình hoạt động giám sát năm 2012 của Quốc hội, Kế hoạch 80/UBTVQH13 về triển khai thực hiện chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội năm 2012. Tham gia các hoạt động giám sát, khảo sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, HĐDT, các Uỷ ban và Văn phòng Quốc hội. Tổ chức các cuộc giám sát của Đoàn; phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về một số lĩnh vực kinh tế xã hội... giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh.

   

  4. Tổ chức tiếp công dân định kỳ tại Hội đồng tiếp công dân của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và tham gia tiếp công dân của Hội đồng tiếp công dân UBND tỉnh; tiếp nhận và xử lý đơn thư; theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng thời gian quy định. Phối hợp với Thường trực HĐND tổ chức giám sát, khảo sát một số vụ việc đã được các cấp, các ngành giải quyết nhưng công dân không đồng tình và tiếp tục khiếu nại, tố cáo.

   

  5. Tham gia đầy đủ, có chất lượng kỳ họp thứ 3, 4 Quốc hội khoá XIII.

   

  Trên cơ sở khả năng chuyên môn, nhiệm vụ công tác của từng đại biểu, Lãnh đạo Đoàn sẽ có phân công các vị đại biểu trong Đoàn nghiên cứu, tham gia phát biểu phiên thảo luận tại tổ, tại hội trường về các dự án luật, các báo cáo của Chính phủ, báo cáo của cơ quan tư pháp và các vấn đề về kinh tế - xã hội, Quốc phòng, An ninh nhằm đảm bảo cho các vị đại biểu thực hiện có hiệu quả vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình

   

  6. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền các hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn ĐBQH tại các kỳ họp và giữa hai kỳ họp.

   

  7. Chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tăng cường cung cấp thông tin và đảm bảo các điều kiện theo quy định tham mưu, phục vụ hoạt động của các vị đại biểu Quốc hội, của Đoàn ĐBQH có chất lượng và hiệu quả.

   

  II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TỪNG QUÝ:

   

  Quý I:

   

  - Tổng kết, đánh giá hoạt động của Đoàn ĐBQH năm 2011; xây dựng chương trình công tác của Đoàn ĐBQH năm 2012.

   

  - Tổ chức lấy ý kiến góp ý vào các dự án luật Quốc hội dự kiến thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 (13 dự án luật thông qua và 7 dự án luật cho ý kiến)

   

  - Tham gia chương trình giám sát, khảo sát của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội:

   

  + Giám sát việc thi hành luật xuất bản.

   

  + Giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP, ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

   

  + Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

   

  + Giám sát việc sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và chương trình mục tiêu Quốc gia; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010; thực hiện pháp luật về thuế, dự trữ Quốc gia.

   

  + Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường.

   

  + Khảo sát về tổ chức và hoạt động trong lĩnh vực giám định pháp y.

   

  - Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai.

   

  - Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tọa đàm “Báo chí với cơ quan dân cử” nhằm tăng cường đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền đối với hoạt động của Quốc hội, HĐND, Đoàn ĐBQH, các vị đại biểu dân cử.

   

  - Tổ chức gặp mặt cộng tác viên xây dựng pháp luật để đánh giá kết quả hoạt động năm 2011, bàn phương hướng hoạt động năm 2012 và đổi mới công tác xây dựng pháp luật của Đoàn.

   

  - Thăm, chúc tết một số địa phương, đơn vị, gia đình người có công với cách mạng nhân dịp tết nguyên đán Nhâm Thìn; thăm và tặng quà ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2.

   

  - Tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật và Quy chế tiếp công dân của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

   

  - Tổ chức giám việc thực hiện kết luận số 140/BC-ĐĐBQH ngày 04/6/2009 của Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng thiết bị dạy học phục vụ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

   

  - Các đại biểu Quốc hội là lãnh đạo, thành viên của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tham gia kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về triển khai chương trình giám sát của Quốc hội  năm 2012.

   

  Quý II:

   

  - Tham gia giám sát việc chấp hành luật tố tụng hình sự trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án của Ủy ban Tư pháp.

   

  - Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức  tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

   

  - Làm việc với UBND tỉnh, một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cơ quan tư pháp trên địa bàn để chuẩn bị nội dung, chương trình tham gia kỳ họp thứ 3.

   

  - Tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật và quy chế tiếp công dân của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

   

  - Tham gia kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII.

   

  - Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2012.

   

  Quý III:

   

  - Tổ chức lấy ý kiến góp ý các dự án luật được Quốc hội dự kiến thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 (9 dự án luật thông qua và 9 dự án luật cho ý kiến).

   

  - Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri.

   

  - Giám sát việc thực hiện kết luận số 49/BC-ĐĐBQH ngày 02/3/2008 của Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

   

  - Thăm một số đơn vị, gia đình thương binh, liệt sỹ nhân dịp ngày  thương  binh liệt sỹ 27/7 và  thăm và tặng quà nhân dịp khai giảng năm học 2012 - 2013.

   

  - Phối hợp với Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức giám sát một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được các cấp, các ngành giải quyết nhưng công dân chưa đồng tình vẫn tiếp tục khiếu kiện.

   

  - Tiếp công dân, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, ý kiến kiến nghị của cử tri.

   

  - Báo cáo kết quả công tác dân nguyện và kết quả công tác giám sát năm 2012, đề xuất chương trình hoạt động giám sát năm 2013 của Quốc hội.

   

  - Tham gia kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh.

   

  Quý IV:

   

  - Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh giám sát cơ quan chức năng trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

   

  - Làm việc với UBND tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, một số ngành kinh tế tổng hợp về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội để chuẩn bị nội dung, chương trình tham gia kỳ họp thứ 4.

   

  - Xây dựng chương trình, kế hoạch và tiến hành tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

   

  - Tham gia kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII

   

  - Tham gia kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh.

   

  - Tham dự các hội nghị, hội thảo, tập huấn và các đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, HĐDT, các Ủy ban và Văn phòng Quốc hội triệu tập.

   

  - Tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật và quy chế tiếp công dân của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

   

  - Thăm một số đơn vị nhân dịp ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12.

   

  - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012, phương hướng nhiệm vụ 2013.

   

  Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, Đoàn sẽ điều chỉnh, bổ sung nội dung theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và của địa phương./.

   

  ĐOÀN ĐBQH TỈNH NGHỆ AN

  Lượt truy cập