Thông tin chi tiết

 • Chương trình công tác của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An năm 2013
  16:18 09/07/2018
 • Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội, Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn ĐBQH, Nghị quyết về số 34/2012/QH13 về chương trình hoạt động giám sát và Nghị quyết số 23/2012/QH13 về chương trình xây dựng luật năm 2013; sau khi tiếp thu ý kiến của các ĐBQH tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2012, Đoàn ĐBQH xây dựng chương trình công tác năm 2013 như sau:
 • I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

   

  1. Tiếp tục thực hiện Nghị quyếtsố27/2012/QH13 một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trên các lĩnh vực xây dựng luật, giám sát, tiếp xúc cử tri và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

   

  2. Phối hợp với Uỷ ban MTTQ, Thường trực HĐND, UBND các cấp, các tổ chức và các cơ quan liên quan tổ chức cho các vị đại biểu đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri theo Nghị quyết số 525/NQLT UBTVQH - ĐCTUBMTTQVN.

   

  3. Tham gia các hoạt động giám sát, khảo sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, HĐDT, các Uỷ ban của Quốc hội theo Nghị quyết số 34/2012/QH13; tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề của Đoàn. Phối hợp với Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh giám sát, khảo sát theo Nghị quyết giám sát HĐND tỉnh; tăng cường giám sát về việc thực hiện giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

   

  4. Đổi mới và nâng cao chất lượng lấy ý kiến góp ý vào các dự án luật theo Nghị quyết số 23/2012/QH13 về chương trình xây dựng luật năm 2013. 

   

  5. Tổ chức tiếp công dân định kỳ của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; tham gia tiếp công dân của Hội đồng tiếp công dân UBND tỉnh; tiếp nhận và xử lý đơn thư; theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng thời gian quy định. Phối hợp với Thường trực HĐND tổ chức giám sát, khảo sát về về việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

   

  6. Tham gia kỳ họp thứ 5, thứ 6, Quốc hội khóa XIII.

   

  7. Tăng cường công tác tuyên truyền các hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn ĐBQH tại các kỳ họp và giữa hai kỳ họp.

   

  8.Tham dự các hội nghị, hội thảo, tập huấn và các đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, HĐDT, các Ủy ban và Văn phòng Quốc hội triệu tập.

   

  9. Phối hợp củng cố tổ chức bộ máy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đủ số lượng, hợp lý về cơ cấu, tính chuyên nghiệp cao; chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tăng cường cung cấp thông tin và đảm bảo các điều kiện theo quy định tham mưu, phục vụ hoạt động của các vị đại biểu Quốc hội theo yêu cầu.

   

  II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TỪNG QUÝ:

   

  Quý I:

   

  - Giám sát việc thực hiện kết luận số 140/BC-ĐĐBQH ngày 04/6/2009 của Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng thiết bị dạy học phục vụ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

   

  - Phối hợp với Ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ rừng gắn với việc giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ kiểm lâm.

   

  - Phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ và Thường trực HĐND tỉnh triển khai thực hiệnNghị quyết số 252/NQLT UBTVQH - ĐCTUBMTTQVN  về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội.

   

  - Tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật và Quy chế tiếp công dân của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

   

  - Phối hợp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thảo luận, lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến vềdự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

   

  - Các đại biểu Quốc hội là lãnh đạo, thành viên của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tham gia kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về triển khai chương trình giám sát của Quốc hội  năm 2013.

   

  - Thăm, chúc tết một số địa phương, đơn vị, gia đình người có công với cách mạng nhân dịp tết nguyên đán Quý Tỵ; thăm và tặng quà ngày thầy thuốc Việt Nam, Ngày truyền thống của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Ngày  truyền  thống Bộ đội biên phòng.

   

  Quý II:

   

  - Tổ chức lấy ý kiến góp ý vào các dự án Luật Quốc hội dự kiến thông qua và cho ý kiến vào kỳ họp thứ 5 (9 dự án Luật thông qua và 9 dự án Luật cho ý kiến lần đầu và dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992).

   

  - Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri gửi các cơ quan chức năng theo quy định.

   

  - Phối hợp với Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức giám sát một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được các cấp, các ngành giải quyết nhưng công dân chưa đồng tình vẫn tiếp tục khiếu kiện.

   

  - Làm việc với UBND tỉnh, một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cơ quan tư pháp trên địa bàn để chuẩn bị nội dung, chương trình tham gia kỳ họp thứ 5.

   

  - Tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật và quy chế tiếp công dân của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

   

  - Tham gia kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.

   

  - Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2013.

   

  Quý III:

   

  - Tổ chức lấy ý kiến góp ý các dự án luật được Quốc hội dự kiến thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 (10 dự án luật thông qua và 10 dự án luật cho ý kiến)

   

  - Giám sát công tác quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường và tổng đội thanh niên xung phong.

   

  - Thăm một số đơn vị, gia đình thương binh, liệt sỹ nhân dịp Ngày Thương  binh, Liệt sỹ; thăm và tặng quà nhân dịp khai giảng năm học 2013 - 2014.

   

  - Tiếp công dân, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, ý kiến kiến nghị của cử tri.

   

  - Báo cáo kết quả công tác dân nguyện và kết quả công tác giám sát năm 2013, đề xuất chương trình hoạt động giám sát năm 2014 của Quốc hội.

   

  - Tham gia kỳ họp 7 HĐND tỉnh.

   

  Quý IV:

   

  - Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh  giám sát cơ quan chức năng trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri và một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được các cấp, các ngành giải quyết nhưng công dân chưa đồng tình vẫn tiếp tục khiếu kiện.

   

  - Làm việc với UBND tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, một số ngành kinh tế tổng hợp về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội để chuẩn bị nội dung, chương trình tham gia kỳ họp thứ 6.

   

  - Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri gửi cơ quan chức năng theo quy định.

   

  - Tham gia kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.

   

  - Tham gia kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh.

   

  - Thăm một số đơn vị nhân dịp ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam.

   

  - Tổng kết hoạt động năm 2013, phương hướng nhiệm vụ 2014

   

  Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, Lãnh đạo Đoàn sẽ điều chỉnh, bổ sung nội dung khi có  yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và của địa phương./.

   

  Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An

  (P.T.T.V)

  Lượt truy cập