Thông tin chi tiết

 • Chương trình công tác 4 tháng cuối năm 2011
  16:18 09/07/2018
 • Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội, Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn ĐBQH, Nghị quyết về số 54/2010/QH12 về chương trình hoạt động giám sát, chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2011 và Nghị quyết số 07/2011/QH13 về chương trình xây dựng luật năm 2012, điều chỉnh chương trình xây dựng luật năm 2011; trên cơ sở tham gia ý kiến của các vị đại biểu, Đoàn ĐBQH xây dựng chương trình công tác bốn tháng cuối năm 2011 như sau:
 • I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

   

  1. Thực hiện Nghị số 48/2010/QH12 về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2011, Nghị quyết số 07/2011/QH13 về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2012, điều chỉnh chương trình xây dựng  Luật, Pháp lệnh năm 2011.

   

  2. Thực hiện Nghị quyết số 54/2010/QH12 về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2011, Kế hoạch 410/UBTVQH12 về triển khai thực hiện chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội năm 2011. Tham gia các hoạt động giám sát, khảo sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, HĐDT, các Uỷ ban và Văn phòng Quốc hội. Tổ chức các cuộc giám sát của Đoàn; phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về một số lĩnh vực kinh tế xã hội... giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh.

   

  3. Tham gia các cuộc tiếp công dân định kỳ của Hội đồng tiếp công dân UBND tỉnh. Tiếp nhận và xử lý đơn thư; theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng thời gian quy định. Phối hợp với Thường trực HĐND xây dựng và tổ chức thực hiện đề án tiếp công dân tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

   

  4. Phối hợp với Uỷ ban MTTQ, Thường trực HĐND, UBND các cấp, các tổ chức và các cơ quan liên quan tổ chức cho các vị đại biểu thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật theo hướng: đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến góp ý các dự án luật, hoạt động giám sát, tăng cường giám sát về việc thực hiện giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

   

  5. Tham gia đầy đủ, có chất lượng kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII.

  Trên cơ sở khả năng chuyên môn, nhiệm vụ công tác của từng đại biểu, Lãnh đạo Đoàn sẽ có phân công các vị đại biểu trong Đoàn nghiên cứu, tham gia phát biểu phiên thảo luận tại tổ, tại hội trường về các dự án luật và các vấn đề về kinh tế - xã hội, Quốc phòng – An ninh nhằm đảm bảo cho các vị đại biểu thực hiện có hiệu quả vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình.

   

  6. Chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tham mưu, phục vụ và đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất để hoạt động của các vị đại biểu Quốc hội, của Đoàn ĐBQH có chất lượng và hiệu quả.

   

  7. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền các hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn ĐBQH tại các kỳ họp và giữa hai kỳ họp.

   

  II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TỪNG QUÝ:

   

  Tháng 9:

   

  - Xây dựng chương trình công tác của Đoàn ĐBQH bốn tháng cuối năm 2011; tham gia xây dựng chương trình giám sát năm 2012 của Quốc hội theo yêu cầu của Văn phòng Quốc hội.

   

  - Tham gia Đoàn Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

   

  - Tổ chức gặp mặt cộng tác viên xây dựng pháp luật để đánh giá kết quả hoạt động năm 2011, bàn phương hướng hoạt động năm 2012 và đổi mới công tác xây dựng pháp luật của Đoàn. Tổ chức lấy ý kiến góp ý vào 6 dự án luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2.

   

  - Tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; phối hợp với Thường trực HĐND xây dựng đề án tiếp công dân đinh kỳ tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

   

  - Giám sát việc thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri về giải quyết chế độ cho đối tượng người có công với cách mạng; chế độ đối với các trường hợp được khen thưởng huân, huy chương kháng chiến tại một số cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các cơ quan liên quan khảo sát đối với các trường hợp dân công hỏa tuyến...

   

  - Tham dự các hội nghị, hội thảo, tập huấn và Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, HĐDT, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội triệu tập.

   

  Tháng 10:

   

  - Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tọa đàm “Báo chí với cơ quan dân cử” nhằm tăng cường đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền đối với hoạt động của Quốc hội, HĐND, Đoàn ĐBQH, các vị đại biểu dân cử; đồng thời tăng cường lượng thông tin về chính sách pháp luật của nhà nước và địa phương tới cử tri và phản ánh kịp thời hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan tư pháp ...để người dân giám sát chất lượng hoạt động của các cơ quan liên quan.

   

  - Tổ chức lấy ý kiến góp ý vào các dự án luật sẽ được Quốc hội thông qua, các dự án luật Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII.

   

  - Làm việc với UBND tỉnh, một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cơ quan tư pháp trên địa bàn để chuẩn bị nội dung, chương trình tham gia kỳ họp thứ 2.

   

  - Xây dựng chương trình, kế hoạch và tiến hành tiếp xúc cử tri trước  kỳ họp thứ 2; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri gửi Ủy ban Thương vụ Quốc hội.

   

  - Tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật và quy chế tiếp công dân của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

   

  - Tham gia kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII.

   

  Tháng 11:

   

  - Tham gia kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII.

   

  - Xây dựng chương trình, kế hoạch và tiến hành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

   

  - Tham gia các hoạt động giám sát, khảo sát của HĐDT và các Ủy ban của Quốc hội khi có yêu cầu.

   

  Tháng 12:

   

  - Tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật và quy chế tiếp công dân của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

   

   - Khảo sát việc thực hiện kết luận giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng thiết bị dạy học phục vụ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 40/2000/QH10.

   

  - Tổng kết hoạt động của Đoàn năm 2011, xây dựng nội dung, chương trình hoạt động năm 2012.

  Lượt truy cập