Chương trình hoạt động

  • Chương trình công tác của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An năm 2013
  • Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội, Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn ĐBQH, Nghị quyết về số 34/2012/QH13 về chương trình hoạt động giám sát và Nghị quyết số 23/2012/QH13 về chương trình xây dựng luật năm 2013; sau khi tiếp thu ý kiến của các ĐBQH tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2012, Đoàn ĐBQH xây dựng chương trình công tác năm 2013 như sau:
  • Chương trình công tác năm 2012 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An
  • Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội, Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn ĐBQH, Nghị quyết về số 15/2011/QH13 về chương trình hoạt động giám sát và Nghị quyết số 07/2011/QH13 về chương trình xây dựng luật năm 2012; trên cơ sở tham gia ý kiến của các vị đại biểu, Đoàn ĐBQH xây dựng chương trình công tác năm 2012 như sau:
  • Chương trình công tác 4 tháng cuối năm 2011
  • Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội, Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn ĐBQH, Nghị quyết về số 54/2010/QH12 về chương trình hoạt động giám sát, chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2011 và Nghị quyết số 07/2011/QH13 về chương trình xây dựng luật năm 2012, điều chỉnh chương trình xây dựng luật năm 2011; trên cơ sở tham gia ý kiến của các vị đại biểu, Đoàn ĐBQH xây dựng chương trình công tác bốn tháng cuối năm 2011 như sau:

Lượt truy cập