Ý kiến, kiến nghị của cử tri trong và sau Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá XVII (Cử tri huyện Hưng Nguyên)
Cử tri huyện Hưng Nguyên

Ý kiến:

Đề nghị UBND tỉnh quan tâm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên bậc học mầm non trên địa bàn huyện (hiện nay đang thiếu 73 giáo viên).

Trả lời

Ngày 31/5/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3794/UBND-TK về việc cơ cấu, chức danh, vị trí, số người được tuyển dụng, hợp đồng vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị. Trong đó, giao UBND các huyện Hưng Nguyên, Yên Thành, Anh Sơn và thành phố Vinh thực hiện việc tuyển dụng  theo đúng Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ về Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức, Quy chế tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, Công điện số 17-CĐ/TU, ngày 23/4/2015 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về việc đề bạt, bổ nhiệm, tiếp nhận, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức và văn bản quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của Bộ chuyên ngành;

Đồng ý cho các đơn vị nêu trên hợp đồng lao động theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP (ngày 05/01/2018 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non), trong đó huyện Hưng Nguyên là 19 người và tuyển dụng 36 người.

Lượt truy cập