Thông tin chi tiết

 • Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ hoạt động cơ quan dân cử
  10:40 09/07/2018
 • Năm 2008, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức lại theo Nghị quyết số 545/NQ.UBTVQH12 ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Uỷ ban Th¬ường vụ Quốc hội Khoá XII trên cơ sở tổ chức bộ máy, biên chế của Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An.
 • Tổ chức của Văn phòng được đổi mới so với các nhiệm kỳ trước; có 4 phòng chuyên môn: Công tác đại biểu Quốc hội, Công tác Hội đồng nhân dân, Dân nguyện và Thông tin tuyên truyền, Tổ chức - Hành chính -  Quản trị; mỗi phòng có 2- 3 lãnh đạo phòng; có 3 Lãnh đạo Văn phòng: Chánh văn phòng phụ trách chung là thủ trưởng cơ quan, 2 phó chánh văn phòng được phân công chịu trách nhiệm trước Chánh văn phòng về mọi hoạt động tham mưu giúp Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân và Dân nguyện, thông tin – tuyên tryền. Hịên nay, Văn phòng có 38 người (Lãnh đạo Văn phòng và cán bộ, chuyên viên, nhân viên); Trình độ chuyên môn: có 31 đại học, 3 thạc sĩ; Trình độ Chính trị, cao cấp, cử nhân chính trị có 14, Trung cấp chính trị có 3.

   

  Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Văn phòng đã có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động theo hướng hiệu quả và chú trọng chất lượng tham mưu; công tác điều hành khoa học và hiệu quả hơn: Bố trí sắp xếp chuyên viên phù hợp với năng lực, sở trưởng làm việc tại các phòng; quan tâm tới việc tập huấn bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tham mưu phục vụ cho cán bộ chuyên viên... ban hành quy chế làm việc và các quy chế: Thi đua, khen thưởng, công tác tổ chức cán bộ, tài chính; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở…

   

  Với phương thức đổi mới và hiệu quả trên, nên Văn phòng đã tham mưu phục vụ Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh tổ chức tốt 9 kỳ họp HĐND tỉnh, ban hành 93 Nghị quyết trên tất cả các lĩnh vực, kinh tế xã hội tỉnh, chế độ, chính sách đối với nông nghiệp, thu hút nguồn nhân lực. Tham mưu, phục vụ  65 cuộc giám sát, khảo sát của Thường trực và các ban HĐND tại một số cơ quan, đơn vị, các địa phương về việc thực hiện nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh, việc giải quyết khiếu nại tố cáo, ý kiến, kiến nghị của cử tri.

           

  Tham mưu Kế hoạch và phục vụ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 525 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và tổ chức hội nghị tiếp xức cử tri chuyên đề của đại biểu Quốc hội tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, và một số ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Tham mưu nội dung Đề án tiếp công dân và tham mưu tổ chức thành công 21 phiên tiếp công dân, với 525 lượt công dân theo định kỳ hàng tháng (Từ khi có đề án tiếp công dân 10/2011), bố trí để đại biểu chuyên trách tiếp công dân tại phòng làm việc hoặc bố trí tiếp tại phòng tiếp công dân 707 lượt công dân; tiếp nhận trên 1200 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của công dân gửi đến Thường trực Hội và lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; tham mưu cho Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuyển 116 đơn, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển 127 đơn đúng quy định đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Chuẩn bị nội dung và tổ chức hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Đề án tiếp công dân, điều chỉnh những bất cập trong việc bố trí thời gian, thành phần tham dự tiếp công dân và tăng cường hoạt động khảo sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, trên cơ đó giúp Thường trực Hội đồng nhân dân trong việc chuẩn bị nội dung chất vấn tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

           

  Tham mưu, phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong việc thực hiện Nghị quyết số 27/2012/QH13, ngày 21 tháng 6 năm 2012 về một số Tham mưu phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 17 cuộc khảo sát việc giải quyết đơn thư còn tồn đọng của công dân và ý kiến, kiến nghị của cử tricải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, trong đó tham mưu về việc ban hành chương trình công tác của Đoàn hàng tháng, quý và năm, thông báo phân công đại biểu tham gia các hoạt động của Quốc hội: tiếp công dân, giám sát và các nội dung kỳ họp;  Tham mưu về công tác xây dựng pháp  luật, nhất là năm 2013 Văn phòng đã có tham mưu cho Ban chỉ đạo về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Hiến pháp 1992, Luật đất đai sửa đổi; theo dõi, tổng hợp báo cáo ý kiến góp ý vào các dự án luật kịp thời và có chất lượng; Phục vụ hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội tham dự 6 kỳ họp Quốc hội.   

   

  Tham mưu phục vụ công tác thông tin tuyên truyền  hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; tham mưu nội dung phối hợp với Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh trong việc tổ chức tuyên tuyền nội dung chuyên đề “Mỗi tuần một vấn đề’’, ‘’ Đối thoại với cử tri’’; phối hợp với báo Nghệ An chuyên mục: ‘’ Đại biểu HĐND nói, làm và lắng nghe’’ xây dựng 11 phóng sự phục vụ các phiên chất vấn tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Triển khai đề án công nghệ thông tin phục vụ đại biểu hội đồng nhân dân và các kỳ họp, chuyển tài liệu đến đại biểu qua email (Hộp thư điện tử) đã khắc phục chậm chuyển tài liệu Kỳ họp như trước đây và tiết kiệm kinh phí. Theo dõi và giúp đại biểu sử dụng máy tính trong việc tiếp nhận tài liệu; tổ chức ghi âm trả và gỡ băng ghi âm các phiên thảo luận tại hội trường và phiên trả lời chất vấn và trả lời chất vấn và lần đầu tiên đã tham mưu Thường trực HĐND ban hành thông báo kết luận phiên chất vấn và lời chất vấn kỳ họp thứ 9.

   

  Chuyên viên Văn phòng thực hiện việc gỡ băng ghi âm tại kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa XVI

   

  Phục vụ tốt công tác hậu cần, phương tiện đi lại, công tác quản lý chính, kinh phí hoạt động hàng năm, thanh quyết toán, quản lý tài sản…; Chăm lo công tác văn thư, lưu trử hồ sơ tài liệu của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh và tại liệu các kỳ họp quốc hội và kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

   

  Để đáp ứng yêu cầu hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng tham mưu cho Thường trực HĐND và Đoàn ĐBQH khai trương Trang thông tin điện tử’’ Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An’’ nhằm tuyên truyền các chủ trư­ơng của Đảng và chính sách pháp luật của nhà n­ước; tổ chức hoạt động của Ban biên tập, tổ biên tập và thu thập tin bài, biên tập trang đổi mới, bổ sung chuyên mục của trang Website…Trang thông tin điện tử được cử tri, nhân dân truy cập, theo dõi và có ý nghĩa thiết thực cung cấp thông tin cho cử tri và nhân dân quan tâm và giám sát hoạt động của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và cơ quan dân cử, là địa chỉ tin cậy để cử tri tỉnh nhà gửi gắm tâm tư­, nguyện vọng, đề xuất ý kiến kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

   

  Vào các những thời điểm tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, giám sát, chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội và nội dung kỳ họp HĐND, Lãnh đạo Văn phòng đã điều hành khoa học để các phòng phối hợp chặt chẽ hơn điều động bố trí đủ chuyên viên phục vụ kịp thời các hoạt động của Đoàn và Hội đồng nhân dân tỉnh.

   

  Công tác phối hợp công tác giữa Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy ngày càng chặt chẽ hơn, vì vậy đã tham gia có hiệu quả trong việc xây dựng lịch công tác của các cơ cơ quan, của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội phù hợp. Ngoài ra, Văn phòng Đoàn đại biểu hội và Hội đồng nhân dân tỉnh chú trọng phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, chi nhánh Nghệ An…

   

  Thực hiện đầy đủ chế độ sinh hoạt lãnh đạo văn phòng hàng tháng. Lãnh đạo các phòng chuyên môn được mời tham dự các cuộc họp giao ban lãnh đạo văn phòng mở rộng (gồm chánh, phó văn phòng và trưởng các phòng tham dự để kiểm điểm công tác trong tháng và triển khai chương trình công tác tháng sau. Hàng qúy, tổ chức họp toàn thể cán bộ công chức toàn Văn phòng.

   

  Bên cạnh những kết quả đạt, nhưng so với yêu cầu, thì hoạt động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh vẫn còn những tồn tại hạn chế và bất cấp. Đó là, tính chuyên nghiệp trong tham mưu, phục vụ chưa cao, tham mưu văn bản có lúc có khi chưa kịp thời, chất lượng văn bản còn hạn chế; một bộ phận cán bộ chuyên viên chưa thật sự tâm huyết với công việc được giao, thiếu chủ động trong tham mưu, phục vụ. Tổ chức bố máy chưa phù hợp với hoạt động có tính đặc thù của cơ quan dân cử…

   

  Để tổ chức bộ máy tham mưu phục vụ phù hợp, có chất lượng, Văn phòng cần phải roát về tổ chức bộ máy để có đề án về công tác tổ chức, cán bộ theo hướng thành lập các phòng chuyên môn có tính chuyên nghiệp phục vụ hoạt động Thường trực HĐND, các ban HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh. Điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc quy định rõ nhiệm vụ cụ thể, các phòng chuyên môn nên xây dựng quy chế quy định chức danh từng vị trí, phát huy vai trò, gương mẫu của  cán bộ, chuyên viên, để hoạt động Văn phòng đảm bảo tính chuyên nghiệp.  Điều hành của Lãnh đạo văn phòng cần linh hoạt hơn và chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực tham mưu, phục vụ của cán bộ, chuyên viên; thực hiện nghiêm về cải cách thủ tục hành chính. Đổi mới phương thức hoạt động sao cho phù hợp với mô hình hoạt động của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử.

   

                                                                          Trần Hữu Đức

  Lượt truy cập