Thông tin chi tiết

 • 70 năm Quốc hội Việt Nam và đóng góp của Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An
  16:14 09/07/2018
 • Quốc dân đại hội Tân Trào, Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 02/9/1945 và cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội khoá I vào ngày 06/01/1946 là những sự kiện trọng đại, mở đầu thời đại mới huy hoàng của lịch sử dân tộc Việt Nam!
 • Cách đây gần 70 năm, ngày mồng 05/01/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có lời kêu gọi: “…Ngày mai là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình…”. Hướng ứng lời hiệu triệu thiêng liêng đó, ngày 6-1-1946, với tinh thần yêu nước nồng nàn và khí thế hào hùng của Cách mạng Tháng Tám, tất cả công dân Việt Nam trên khắp mọi miền của Tổ quốc, không phân biệt nam nữ, giàu nghèo, dân tộc, tôn giáo, chính kiến..., từ 18 tuổi trở lên, đã nô nức tham gia bầu cử, bất chấp sự phá hoại điên cuồng của các thế lực thù địch. Cuộc bầu cử Quốc hội thực sự là ngày hội lớn của đất nước và cuộc đấu tranh cam go của dân tộc.

  Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đã thắng lợi vang dội trên phạm vi cả nước với 333 đại biểu Quốc hội gồm các thành phần, giai cấp, dân tộc, các tầng lớp nhân dân, đã được cử tri cả nước bầu ra, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ của nước ta. Người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành công dân của một nước tự do độc lập, tự quyết định vận mệnh lịch sử của mình, tự lựa chọn và dựng xây chế độ Cộng hoà dân chủ.

  Ra đời trong khói lửa của cuộc đấu tranh cách mạng, Quốc hội vừa là thành quả, vừa là biểu tượng cao quý nhất của độc lập dân tộc, của thống nhất đất nước, thể hiện ý chí và khát vọng ngàn đời của nhân dân, hội tụ đại biểu khắp mọi miền đất nước, từ những nhà cách mạng đầy nhiệt huyết đến đại diện các ngành, các giới, các giai cấp, tầng lớp, các thành phần dân tộc, tôn giáo…Quốc hội mang trong mình sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hiện thân của ý chí kiên cường và nghị lực phi thường không gì lay chuyển nổi của dân tộc Việt Nam. Cuộc Tổng tuyển cử ngày 06/01/1946 đã đi vào lịch sử nước nhà như một mốc son chói lọi. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử khẳng định sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”.

  Quốc hội khoá I là Quốc hội đặc biệt, hoạt động kéo dài gần 15 năm (1946-1960). Với vai trò lịch sử của mình, Quốc hội khoá I đã thông qua Hiến pháp năm 1946 - Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam độc lập. Đánh giá về ý nghĩa của sự kiện này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “…Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới nước Việt Nam đã độc lập,... dân tộc Việt Nam đã có đủ mọi quyền tự do…”. Hiến pháp 1946 đánh dấu thắng lợi lịch sử đã giành được trong Cách mạng tháng Tám, xác lập chế độ dân chủ cộng hoà, phát triển cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Đây là một bản Hiến pháp dân chủ, tiến bộ, là đạo luật cơ bản đầu tiên đặt nền móng cho việc xây dựng thể chế nhà nước cách mạng trong thời đại mới. Đây cũng là minh chứng hùng hồn về niềm tin tuyệt đối của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

  Thực hiện hiến pháp năm 1946, Quốc hội khoá I đã ban hành một số Luật, Chủ tịch nước đã ban hành một số sắc lệnh nhằm động viên sức mạnh của dân tộc vừa tham gia kháng chiến vừa thực hiện kiến quốc. Được sự giúp đỡ của bạn bè Quốc tế, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, kết thúc bằng chiến dịch Điện Biên Phủ; Hiệp định Giơnevơ được ký kết, miền bắc hoàn toàn giải phóng. Sau 2 năm khắc phục hậu quả chiến tranh, 3 năm cải tạo xã hội chủ nghĩa và khôi phục kinh tế, Quốc hội đã ban hành Hiến pháp 1959 tạo nền tảng pháp lý cho việc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà. Từ đó, cả nước bước vào một thời kỳ kháng chiến cứu nước vô cùng ác liệt tất cả cho tuyền tuyến, tất cả để chiến thắng giặc Mỹ xâm lược.

  Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối, ngày 15/4/1976, cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội khoá VI được tiến hành trong cả nước và đã thu được thắng lợi rực rỡ. Từ đây, chúng ta có một Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất, huy động sức mạnh của toàn dân tộc vào quá trình khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Kế thừa, phát triển Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Quốc hội ban hành Hiến pháp 1980 - Hiến pháp của thời kỳ cả nước thống nhất cùng đi lên chủ nghĩa xã hội, Hiến pháp 1992 - Hiến pháp của thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước, và Hiến pháp 2013 - Hiến pháp của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, đánh dấu những dấu mốc phát triển quan trọng của cách mạng Việt Nam.

  Qua 70 năm hình thành và phát triển với 13 khóa Quốc hội, do tính chất mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau, có khoá kéo dài gần 15 năm như Quốc hội khóa I, có khóa chỉ hơn 1 năm như Quốc hội khóa VI và Quốc hội khóa XII cũng rút ngắn thời hạn hoạt động của mình còn 4 năm để đồng thời bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Và Quốc hội khoá XIII với dấu ấn lần đầu tiên cử tri cả nước tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 trong cùng một ngày với quy mô lớn.

  Qua 70 năm hình thành và phát triển, Quốc hội đã không ngừng lớn mạnh, ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng là cơquan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện các quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đềquan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

   

  Đại biểu Quốc hội chúc mừng Hiến pháp năm 2013 được thông qua tại kỳ họp thứ sáu

   

  Hoạt động lập pháp ngày càng được quan tâm đểnâng cao chất lượng của các văn bản luật, pháp lệnh nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luậtphục vụyêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cốquốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, bảo đảm việc thực hiện quyền, nghĩa vụ cơbản của công dân. Ðồng thời, củng cố, hoàn thiện bộ máy nhà nước; góp phần quan trọng vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, thúc đẩy tiến bộ xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tích cực, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.

  Hoạt động giám sát có nhiều đổi mới, đạt được những kết quả tích cực. Nhiều cách thức tổ chức hoạt động giám sát mới như lấy phiếu tín nhiệm, xem xét báo cáo về việc thực hiện các vấn đề chất vấn, giải trình tại Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội đã được triển khai áp dụng và bước đầu đã phát huy tác dụng. Nhiều kiến nghị qua giám sát được tiếp thu, khắc phục, góp phần thúc đẩy việc thực hiện Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm xem xét và giải quyết những vấn đề được dư luận và các cửtri quan tâm, góp phần làm cho sinh hoạt của Quốc hội trở nên sôi động, thiết thực, được nhân dân hoan nghênh, đồng tình và ủng hộ.

  Quốc hội cũng đã thực hiện ngày càng có hiệu quả hơn chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Các Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm và hàng năm, chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách nhà nước, chính sách dân tộc, an ninh, quốc phòng, đối ngoại... đã góp phần vào việc duy trì sựổn định vàphát triển đất nước. Đặc biệt, nhiều công trình quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủtrương đầu tưsau khi hoàn thành đã tạo ra những tác động tích cực đến việc thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của đất nước như dự án đường dây 500KV Bắc – Nam, Thủy điện Sơn La, Khu lọc dầu Dung Quất…

  Hoạt động ngoại giao nghịviện tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần phát huy vai trò, vịthếcủa Quốc hội Việt Nam nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung trên trường quốc tế. Các hoạt động đối ngoại song phương của Quốc hội đãcủng cố, phát triển quan hệvới nghịviện nhiều nước trên thếgiới tạo môi trường quốc tếthuận lợi cho công cuộc xây dựng vàbảo vệTổquốc. Trong quan hệđa phương, làthành viên của nhiều tổchức liên nghịviện, Quốchội Việt Nam không chỉđóng góp tích cực vào hoạt động của các diễn đàn này, màcòn chủđộng đềxuất các sáng kiến, đưa ra những khuyến nghịmang tính xây dựng nhằm thúc đẩy sựhợp tác có hiệu quả. Quốc hội cũng đãchủtrì tổchức thành công nhiều hội nghịquan trọng tại Việt Nam nhưĐại hội đồng AIPO lần thứ23; Đại hội đồng AIPA lần thứ31; Đại Hội đồng Liên minh Nghịviện Thếgiới lần thứ132 (IPU132)... Kết quảđạt được này đánh dấu sựtrưởng thành vượt bậc của ngoại giao nghịviện Việt Nam, góp phần thiết thực vào tiến trình hội nhập khu vực vàquốc tế.

  Từ thực tiễn 70 năm chúng ta nhận thấy rằng: Dù trong bất cứ hoàn cảnh lịch sử nào, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh. Quốc hội đã cùng với Đảng và Chính phủ lãnh đạo nhân dân ta vượt qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để giành thắng lợi cuối cùng; đã khôi phục và phát triển đất nước sau chiến tranh và đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Quốc hội luôn luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Quốc hội của dân, do dân, vì dân, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. thay mặt nhân dân thực hiện các quyền lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Những thành tích đạt được trong 70 năm qua của Quốc hội Việt Nam thật đáng trân trọng và tự hào.

  70 năm qua, cùng với sự trưởng thành của Quốc hội Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An luôn là nơi hội tụ nhiều vị ĐBQH có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao, nhiều vị đại biểu giữ trọng trách quan trọng trong bộ máy của Đảng, Nhà nước, Quốc hội như các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Đỗ Mười, Chu Huy Mân, Tôn Quang Phiệt, Nguyễn Duy Trinh, Hồ Đức Việt…; nhiều đại biểu nhân sỹ, trí thức như Luật sư Phan Anh, Linh mục Vương Đình Ái, giáo sư Đặng Thai Mai, Tạ Quang Bửu, Nguyễn Thúc Hào…, Anh hùng lao động Nguyễn Thân Mến, Hoàng Hanh, Nguyễn Ngọc Lài, Trương Văn Hiền, Anh hùng lực lượng vũ trang Phan Văn Quý, nhiều đại biểu văn nghệ sỹ nổi tiếng như Nhà thơ Huy Cận, Nghệ sỹ nhân dân Trà Giang...Các vị đại biểu và Đoàn ĐBQH Nghệ An qua các nhiệm kỳ đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự thành công chung của Quốc hội Việt Nam và góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

  Qua các nhiệm kỳ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhà đã dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu, tham gia hoạt động lập pháp của Quốc hội: Từ việc xây dựng chương trình cho đến việc nghiên cứu, chuẩn bị các ý kiến góp ý, xem xét thông qua các dự án luật.Tổ chức nhiều cuộc lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, các luật sư, các cấp, các ngành và cử tri trong tỉnh đóng góp nhiều ý kiến cho các Dự án luật. Nhiều ý kiến của các đại biểu Quốc hội và Đoàn ĐBQH Nghệ An đã được Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội hoan nghênh và tiếp thu,góp phần quan trọng nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp của Quốc hội, đẩy nhanh quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật của nước ta.

  Tổ chức nhiều cuộc giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật trên địa bàn. Cải tiến cách thức giám sát, tăng cường giám sát chuyên đề, tập trung vào những vấn đề bức xúc của cuộc sống, đưa ra được những kiến nghị đề xuất hợp lý, góp phần để UBND tỉnh, các cấp, các ngành liên quan chỉ đạo việc thực hiện các kiến nghị của cử tri, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

  Trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội, Đoàn đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ, Thường trực HĐND các cấp tổ chức cho các ĐBQH tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý và giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, được cử tri ghi nhận và đánh giá cao.

  Cùng với việc tham gia tích cực hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn ĐBQH Nghệ An còn tích cực tham gia các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình thuộc diện chính sách xã hội. Nhiều đại biểu Quốc hội đã vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đóng góp hàng tỷ đồng để giúp các địa phương vùng sâu, vùng xa xây dựng các công trình phúc lợi như trường học, trạm xá, nhà văn hoá...

  Đoàn ĐBQH tăng cường phối hợp công tác với các cơ quan hữu quan, với Thường trực HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Công tác tuyên truyền về hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn ĐBQH ngày càng tốt hơn, kịp thời đưa đến cho cử tri nhiều thông tin về hoạt động của Quốc hội, giúp cử tri giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của từng đại biểu và Đoàn đại biểu Quốc hội.

  Hoạt động đối ngoại được mở rộng, Đoàn tổ chức nhiều hoạt động với các Đoàn ĐBQH các tỉnh có chung đường biên giới với Lào góp phần nâng tập quan hệ đặc biệt toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào.

   Kế thừa, phát triển kết quả, kinh nghiệm của 12 nhiệm kỳtrước; căn cứ Nghị quyết số 27/2012/QH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh khoá XIII đã có nhiều nỗ lực, cố gắng phấn đấu hoàn thành trách nhiệm, góp phần cùng với Quốc hội thực hiện có hiệu quả các hoạt động lập pháp; hoạt động giám sát; quyết định các vấn đề quan trọng.

  1. Với vai trò, trách nhiệm của một số đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giữ chức vụ quan trọng trong Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp, cho nên đã có nhiều đóng góp quan trọng trong qúa trình sửa đổi Hiến pháp 1992 các ý kiến góp ý thể hiện trách nhiệm cao để nhằm đảm bảo Hiến pháp là kết tinh trí tuệ, ý chí nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện tinh thần đổi mới.

  Đoàn ĐBQH tỉnh đã có nhiều đổi mới đổi mới về cách thức tổ chức: Hình thành cộng tác viên xây dựng pháp luật; hàng năm, tổ chức gặp mặt cộng tác viên xây dựng pháp luật để công tác viên góp ý về phương pháp tổ chức lấy ý kiến và đăng ký các dự án luật (theo Nghị quyết ban hành chương trình xây dựng luật của Quốc hội); đã tổ chức 176 cuộc hội thảo tổ chức hội nghị lấy ý kiến các dự án luật, có 6.823 ý kiến đóng góp vào 105 dự án luật trình Quốc hội thông qua; phân công đại biểu tham gia các dự án luật tại các kỳ họp Quốc hội để đại biểu chủ động nghiên cứu, phát biểu ý kiến tại các kỳ họp Quốc hội.

  2. Với tinh thần trách nhiệm, tại các kỳ họp Quốc hội, các đại biểu trong Đoàn đã tham gia nhiều ý kiến về phát triển kinh tế - xã hội về đề ra các chỉ tiêu, ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững; tham gia ý kiến trong việc quyết định đầu tư xây dựng các chương trình, công trình quan trọng của quốc gia như: Chương trình mục tiêu Quốc gia 2016 - 2102, Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành...; quyết định những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy, nhân sự cấp cao của Nhà nước.

  3. Các vị đại biểu Quốc hội đã tham gia đầy đủ các kỳ họp với trách nhiệm cao; dành thời gian và tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các báo cáo của Chính phủ, của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, xây dựng Luật tại các phiên thảo luận tổ và hội trường…Qua 10 kỳ họp Quốc hội, các vị đại biểu trong Đoàn đã tham gia phát biểu 98 lượt tại hội trường, 753 lượt phát biểu tại tổ, các ý kiến góp ý của Đoàn được UBTVQH, Chính phủ tiếp thu; có 46 lượt ĐBQH thực hiện quyền chất vấn với 184 ý kiến chất vấn bằng văn bản, 22 ý kiến chất vấn trực tiếp tại Hội trường.

  Cùng với việc tham gia tích cực các hoạt động của Quốc hội, trong các kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức nhiều buổi làm việc với các cơ quan Trung ương để tranh thủ sự giúp đỡ của Chính phủ và các bộ ngành Trung ương trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và trong huy động nguồn lực để xây dựng hạ tầng kinh tế, kỹ thuật của tỉnh.Tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động với các Đoàn ĐBQH các tỉnh, qua đó góp để học tập và đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư của Đoàn.

  4. Hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh nhiệm kỳ khoá XIII luôn luôn được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực với 2 lĩnh vực cơ bản là: Tham gia giám sát tối cao tại kỳ họp Quốc hội và giám sát tại địa phương. Đại biểu tích cực tham gia hoạt động chất vấn của Quốc hội thông qua hình thức chất vấn trực tiếp tại Hội trường và chất vấn bằng văn bản gửi tới các Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ.

  - Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và hướng dẫn của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc bỏ phiều tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn, với trách nhiệm của mình, các vị đại biểu Quốc hội đã dành thời gian nghiên cứu, nắm bắt thông tin, thảo luận, đánh giá một cách thận trọng, công tâm mức độ tín nhiệm của các vị được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm. Các đại biểu trong Đoàn thuộc đối tượng được lấy phiếu tín nhiệm có tỷ lệ đánh giá mức hoàn thành tốt nhiệm vụ khá cao.

  - Các đại biểu là thành viên của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội luôn tích cực tham gia hoạt động giám sát do Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội tổ chức tại các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước

  - Giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh tại địa phương được thực hiện thường xuyên theo chương trình, kế hoạch. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đoàn đã chủ trì thực hiện được 15 cuộc giám sát chuyên đề. Phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của HĐND tỉnh thực hiện 27 cuộc giám sát về tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Nội dung giám sát tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, bức xúc trong đời sống xã hội như quản lý và sử dụng đất đai, cải cách thủ tục hành chính, chính sách cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, chính sách cho người có công với cách mạng, công tác phòng chống tham nhũng, hoạt động của các cơ quan tư pháp…Phương thức giám sát từng bước được cải tiến phù hợp với thực tế.

  5. Đoàn ĐBQH tỉnh đã coi việc tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo công dân của Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã đạt được những kết quả tích cực, cùng với các cơ quan chức năng giải quyết nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn trong đó có những vụ việc phức tạp, kéo dài nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội địa phương.

  6. Hoạt động tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH Nghệ An trong nhiệm kỳ đã đổi mới cả về nội dung và cách thức tổ chức, được đông đảo cử tri đồng tình ủng hộ, góp phần cùng với Quốc hội đôn đốc Chính phủ và các Bộ, Ngành giải quyết nhiều kiến nghị của cử tri. Từ những ý kiến, kiến nghị của cử tri, ĐBQH có thêm thông tin, tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

  Đoàn phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQ các cấp tổ chức để đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri theo quy định của pháp luật. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đoàn đã tổ chức cho các vị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại 335 điểm với 386 lượt tiếp xúc. Đoàn đã ghi nhận 647 kiến nghị của cử tri của tỉnh gửi đến Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương và có 542 ý kiến kiến nghị gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh. Ngoài việc tiếp xúc cử tri theo địa bàn ứng cử, nhiều ĐBQH còn tiếp xúc cử tri tại nơi cư trú, tại nơi công tác…, tiếp xúc cử tri theo chuyên đề. Phối hợp với Đoàn ĐBQH, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Lắk tổ chức tiếp xúc với cử tri là người Nghệ An đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Đắk Lắk...Đa số ý kiến cử tri đã được các bộ, ngành ở Trung ương, các cơ quan của tỉnh tiếp thu, giải quyết và trả lời. Các ý kiến trả lời của các cơ quan chức năng được Đoàn ĐBQH tỉnh sao gửi đến cử tri và các cơ quan liên quan, đồng thời đăng tải trên các hệ thống phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân được biết.

  7. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII cũng đánh dấu sự thành công vượt bậc trong hoạt động đối ngoại của Quốc hội. Thực hiện sự chỉ đạo của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh đã phối hợp với Uỷ ban Đối ngoại Việt Nam tổ chức công hội nghị Uỷ ban Đối ngoại 3 nước Việt Nam - Lào - Cămpuchia.

  Đồng chí Phạm Văn Tấn, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh hội kiến đồng chí Somphanh Phengkhammy, Phó chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nước CHDCND Lào

  Kế thừa và phát huy mối quan hệ đối ngoại với các tỉnh có chung đường biên giới với Nước Cộng hoà dân chủ nhân Lào theo đường lối đối ngoại của Đảng và nhà nước, nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An và Đoàn ĐBQH Khu vực 9 tỉnh Xiêng Khoảng đã nâng cấp mối quan hệ và sửa đổi, bổ sung biên bản ghi nhớ giữa Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An với Đoàn ĐBQH khu vực 9, tỉnh Xiêng Khoảng nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã tặng một số thiết bị phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH khu vực 9 tỉnh Xiêng Khoảng trị giá trên 300 triệu đồng.

  Đồng chí Phạm Văn Tấn, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn DK1

  8. Cùng với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Đoàn ĐBQH Nghệ An tích cực tham gia các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các đơn vị công an, quân đội, các trung tâm bảo trợ xã hội, gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình nghèo, khó khăn. Nhiều đại biểu Quốc hội đã vận động một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp hàng chục tỷ đồng xây dựng trường học, trạm y tế, trường tàn tật, nhà văn hoá ở vùng sâu, vùng xa...

  Tổ chức thành công chuyến thăm và làm việc của Đoàn ĐBQH tỉnh với lãnh đạo, chiến sỹ huyện đảo Trường Sa và Nhà dàn DK1, Đảo Mắt và thăm một số đồn biên phòng ở biên giới và vùng biển thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng quân dân và đại biểu Quốc hội .

  Trong quá trình hoạt động, Đoàn ĐBQH luôn tranh thủquan tâm chỉđạo của Ban Thường vụTỉnh uỷ, Lãnh đạo Quốc hội, UBTVQH, vì vậy nội dung vàchương trình, hiệu quảhoạt động của Đoàn ĐBQH nhiệm kỳ2011 - 2016 đãgóp phần thực hiện mục tiêu kinh tế- xã hội theo nghịquyết Đại hội Đảng bộtỉnh NghệAn lần thứXVII đềra; đồng thời thúc đẩy sựviệc thực hiện cải cách hành chính, công tác quản lý vàđiều hành của chính quyền các cấp; bảo vệquyền lợi chính đáng của cửtri vànhân dân. Vịthếcủa Đoàn ĐBQH được khẳng định trong hệthống chính trịởđịa phương, được cấp uỷ, chính quyền vàcửtri, nhân dân ghi nhận vàđánh giá cao. Những đóng góp của Đại biểu Quốc hội đãđược Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành trung ương vàđịa phương đánh giá thông qua việc bổnhiệm, luân chuyển các đại biểu Quốc hội trong Đoàn vào các vịtrí quantrọng ởTrung ương, cấp tỉnh vàcấp huyện.

    Đoàn ĐBQH tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của UBTVQH, của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, sự phối hợp chặt chẽ của Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An, các đoàn thể nhân dân; sự ủng hộ và giám sát của cử tri. Với những kinh nghiệm và kết quả đã đạt được trong 70 năm qua, các đại biểu Quốc hội và Đoàn Đại biểu Quốc hội Nghệ An sễ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của quê hương, đất nước, xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân tỉnh nhà.

  Phạm Văn Tấn

  Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An

   

  Lượt truy cập