Thông tin chi tiết

 • Kết quả kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa XVII
  09:46 15/07/2019
 • Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khoá XVII diễn ra trong 2,5 ngày (ngày 10,11 và ngày 12/7/2019) tại thành phố Vinh. Kỳ họp đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra với những kết quả chủ yếu sau đây:
 • I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI  THÁNG CUỐI NĂM 2019.

  1. Kết quả đạt được:

  Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét, thảo luận kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 và thống nhất đánh giá: Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) ước đạt 7,09%; tổng thu ngân sách ước đạt 7.180 tỷ đồng, bằng 53,2% dự toán, tăng 17,6% so với cùng kỳ. Công tác đối ngoại có nhiều kết quả nổi bật; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; thu hút đầu tư được quan tâm; các công trình, dự án trọng điểm được quan tâm chỉ đạo, đôn đốc. Việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp được quan tâm chỉ đạo. Văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến, đạt nhiều kết quả tốt; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

  2. Hạn chế, tồn tại:

  Hội đồng nhân dân tỉnh đã tích cực thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong tháng 6 đầu năm 2019: Tăng trưởng GRDP chưa đạt như kỳ vọng; tình hình dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp; một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu giảm so với cùng kỳ và đạt thấp so với kế hoạch; tình trạng nợ đọng thuế, nợ đọng bảo hiểm xã hội chậm được khắc phục; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn; việc triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm chưa đạt tiến độ; vẫn còn xảy ra tình trạng đuối nước trẻ em, tai nạn lao động, ma túy học đường; vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, di dịch cư tự do, buôn bán phụ nữ và trẻ em, bào thai,... tại địa bàn vùng miền Tây vẫn còn xảy ra.

  3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019:

  Trong 6 tháng cuối năm 2019, các ngành, các cấp cần tập trung chỉ đạo, điều hành khắc phục những tồn tại, yếu kém của 6 tháng đầu năm, nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra theo NQ 10/2018/NQ –HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh. Đồng thời tập trung một số nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm như sau:

  (1). Tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; huy động nguồn lực đầu tư phát triển; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh: Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số thành phần còn thấp của PCI. Thực hiện hiệu quả hỗ trợ sản xuất, kinh doanh; Thu hút và đẩy mạnh đầu tư các dự án sử dụng vốn trong và ngoài nước. Tháo gỡ về thủ tục cho các nhà đầu tư, chú trọng các dự án lớn để tập trung hoàn thành thủ tục đẩy nhanh tiến độ cấp phép và triển khai thực hiện; Đẩy mạnh tiến độ thi công, thủ tục giải ngân, thanh quyết toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, kiểm soát chặt chẽ phát sinh nợ xây dựng cơ bản; Chủ động công tác phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, phòng chống cháy rừng, quan tâm chính sách bảo vệ rừng. Thực hiện di dời người dân khu vực miền núi có nguy cơ sạt lở cao; nâng cấp hệ thống điện lưới, nước sinh hoạt ở thôn bản, vùng sâu vùng xa. Quản lý, kiểm soát tốt dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, nhất là dịch tả lợn Châu Phi; giám sát tốt vệ sinh an toàn thực phẩm.

  (2). Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường: Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng... Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số quy hoạch của tỉnh như: Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030; Triển khai thực hiện các quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn xây dựng gắn với tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường. Đôn đốc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn, các dự án xử lý nước thải trong cụm công nghiệp.

  (3). Tập trung điều hành thu, chi ngân sách hiệu quả: Triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết HĐND tỉnh về tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu; gian lận thương mại; gian lận giá nhập khẩu hàng hóa qua biên giới. Kiểm soát chặt chẽ các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán. Tiết kiệm triệt để các khoản chi ngân sách, nhất là chi thường xuyên. Dành nguồn để thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội; cung ứng kịp thời, đủ nguồn giải ngân các dự án, vốn đối ứng các công trình trọng điểm.

  (4). Nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hoá - xã hội tương ứng với phát triển kinh tế: Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ nhu cầu hưởng thụ của nhân dân, trong đó chú trọng vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao ở khu dân cư; duy trì, nâng cao các thiết chế văn hóa khi sáp nhập xã, phường, thị trấn và khối, xóm, bản; nâng cao chất lượng hệ thống truyền thanh cơ sở. Tiếp tục tổ chức có hiệu quả phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn và thi đấu các giải thể thao thành tích cao. Chăm lo xây dựng cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, phục vụ tốt cho năm học mới 2019-2020, nhất là vùng miền núi, vùng khó khăn; củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục; tiếp tục phân luồng học sinh học sinh sau tốt nghiệp phổ thông trung học; Chủ động phòng chống các loại dịch bệnh. Chỉ đạo nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở các tuyến, phát triển y tế ở cơ sở, nhất là vùng dân tộc thiểu số, miền núi; tích cực, chủ động phòng tránh tình trạng học sinh đuối nước; can thiệp và hỗ trợ kịp thời các trường hợp bạo hành, xâm hại trẻ em. Đẩy mạnh công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ; phòng chống tệ nạn xã hội. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 24/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

  (5). Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại: Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc sắp xếp bộ máy gắn với cải cách hành chính, tạo sự thống nhất cao để thực hiện tốt nhiệm vụ cuối năm. Kịp thời xây dựng các dự thảo nghị quyết (sửa đổi, bổ sung, thay thế) từ kết quả rà soát các nghị quyết của HĐND tỉnh tính đến ngày 31/12/2018 để trình HĐND tỉnh ban hành; Tập trung thực hiện có hiệu quả “Năm cải cách hành chính”, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; thành lập và tổ chức vận hành có hiệu quả Trung tâm phục vụ hành chính công; xây dựng chính quyền điện tử,...Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đặc biệt trong các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, quản lý vốn, tài sản của Nhà nước.

  (6). Đảm bảo quốc phòng địa phương, duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại: Duy trì thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, phối hợp giải quyết hiệu quả các vụ việc nổi lên ngay tại cơ sở theo phương châm “4 tại chỗ”, không để phát sinh phức tạp. Đảm bảo an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước; giữ vững an ninh biên giới, miền núi, dân tộc; bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động chính trị, xã hội lớn trên địa bàn; Đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm, không để hình thành tội phạm có tổ chức, băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; ngăn chặn hiệu quả hoạt động tín dụng đen, quản lý chặt chẽ đối với dịch vụ thu nợ, đòi nợ thuê; Tăng cường truyền thông và an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an toàn cuộc sống của người dân. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở khi chuyển đổi công năng.

  (7). Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, củng cố niềm tin của cả hệ thống, doanh nghiệp, nhân dân, tạo đồng thuận trong xã hội: Chú trọng định hướng trong hoạt động thông tin, tuyên truyền; thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn; Tiếp tục tổ chức tốt đối thoại người đứng đầu chính quyền cơ sở với người dân đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng thời gian quy định Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp tăng cường nắm bắt tình hình thực tế, dành thời gian thỏa đáng trực tiếp đối thoại, giải trình, trả lời kiến nghị của người dân, tập trung giải quyết căn bản những vấn đề xã hội bức xúc ở cơ sở.

  I I. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TẠI KỲ HỌP .

  1. Xem xét các báo cáo:

  Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, cho ý kiến đối với 28 báo cáo do Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các ngành: TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh chuẩn bị trình kỳ họp (có phụ lục kèm theo). Trong đó:

  - UBND tỉnh trình 17 báo cáo về: kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội; về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, về việc thực hiện Thông báo kết luận phiên chất vấn kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII;...

  - Thường trực HĐND tỉnh trình 6 báo cáo: về tóm tắt nội dung các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình kỳ họp; về kết quả giám sát công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 – 2018; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh,…;

  - Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH và các ngành Tòa án, Viện Kiểm sát, Cục Thi hành án trình 6 báo cáo theo quy định của pháp luật.

  2. Chất vấn và trả lời chất vấn:

  Kỳ họp đã dành một buổi để thực hiện việc chất vấn và trả lời chất vấn đối với Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan về hai lĩnh vực chủ yếu:

  - Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn còn nhiều hạn chế: tình trạng tảo hôn ở miền núi; trẻ em bị đuối nước; tình trạng bạo hành trẻ em, mua bán trẻ em; trẻ em vi phạm pháp luật,... diễn ra nhiều nơi gây bất an trong xã hội;

  - Công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy vậy vẫn còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém tromg: quản lý sử dụng đát các dự án đầu tư, công tác quản lý đất đô thị; tình trạng chuyển mục đích sử dụng đất trái phép,…

  Các đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn thẳng thắn, đề cập đến nhiều vấn đề bức xúc, có tính thời sự, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri; Việc trả lời chất vấn của thủ trưởng cơ quan liên quan nghiêm túc, cơ bản giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu, đúng trọng tâm, trọng điểm, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của đại biểu và cử tri.

  3. Giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri:

  Trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh, Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổng hợp, gửi đến Thường trực HĐND tỉnh 123 ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến UBND tỉnh để chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các cấp liên quan nghiên cứu giải quyết.

  Tại kỳ họp, bộ phận trực đường dây điện thoại trực tuyến và tiếp công dân đã nhận được 70 lượt ý kiến, tiếp 08 công dân và 08 đơn thư phản ánh tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị, đề xuất tập trung vào một số vấn đề bức xúc trên các lĩnh vực như:  đầu tư xây dựng, đất đai, việc thực hiện các chế độ chính sách, tình trạng ô nhiễm môi trường,  giáo dục đào tạo, nông nghiệp,...Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp, chuyển các ý kiến, kiến nghị đến UBND tỉnh, các Ban, ngành liên quan giải quyết để trả lời cho công dân và báo cáo kết quả cho Thường trực HĐND tỉnh.

  4. Hoạt động thảo luận Tổ và thảo luận tại Hội trường

  Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận tại Tổ và tại Hội trường với nhiều ý kiến cụ thể, kỹ lưỡng đối với nhiều nội dung về kinh tế-xã hội, trong đó tập trung thảo luận nhiều về các vấn đề: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp; phát triển kinh tế - xã hội miền Tây còn nhiều khó khăn; giá điện, giá xăng,..tăng ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân; các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm cần trọng tâm, trọng điểm tỉnh trạng"quy hoạch treo", dự án không triển khai, chậm tiến độ còn nhiều; môi trường ô nhiễm, chất lượng nước sinh hoạt, giá nước sinh hoạt còn nhiều bất cập; vi phạm trong công tác quản lý rừng phòng hộ vẫn còn diễn ra, nhiều vụ cháy rừng xảy ra; tội phạm và tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp, trẻ hóa đối tượng nghiện, cai nghiện ma túy hiệu quả thấp; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm; sai phạm trong khai thác tài nguyên, khoáng sản, hoàn thổ sau khai thác; tình trạng nông dân bỏ hoang ruộng đất; tiến độ mở lại đường Hồ Tông Thốc chậm,...Nhìn chung, việc giải trình của lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan tại kỳ họp đối với các vấn đề đại biểu đặt ra cơ bản đã làm rõ những nội dung mà đại biểu và cử tri còn băn khoăn. Sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh sẽ chỉ đạo tổng hợp đầy đủ những nội dung thảo luận tại Tổ và tại Hội trường để chuyển đền UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các cấp nghiên cứu trả lời, giải quyết.

  III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT TẠI KỲ HỌP HĐND TỈNH.

  Trên cơ sở các Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, xem xét trình 26 Nghị quyết (trong đó có 22 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, 04 nghị quyết vè công tác nhân sự - có phụ lục kèm theo).

  IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KỲ HỌP.

  Công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 đã được Thường trực HĐND tỉnh triển khai sớm; các Ban HĐND tỉnh chủ động, phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức thẩm tra dự thảo Nghị quyết, báo cáo trình kỳ họp; Hoạt động tiếp xúc cử tri được thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật; Công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện kịp thời, phản ánh đầy đủ các hoạt động trước và trong kỳ họp; tài liệu được gửi đúng thời gian theo quy định cho đại biểu HĐND tỉnh; công tác tiếp công dân, tổng hợp ý kiến cử tri phản ánh qua đường dây nóng được quan tâm, chỉ đạo giải quyết.

  Kỳ họp đã được truyền hình trực tiếp các phiên: khai mạc, thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn, thông qua Nghị quyết để cử tri tham gia giám sát. Công tác điều hành của Chủ tọa kỳ họp chặt chẽ, khoa học, linh hoạt, đảm bảo dân chủ, đúng quy định pháp luật; giảm thời gian trình bày các báo cáo để dành thời gian thỏa đáng cho việc thảo luận tổ và thảo luận tại Hội trường. Các Nghị quyết được thảo luận kỹ, đặc biệt là về các cơ chế, chính sách, nguồn lực thực hiện và tính khả thi, phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế địa phương.

  Sau 2,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra, đảm bảo chất lượng, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, được cử tri và Nhân dân đánh giá cao./.

  Tải file Báo cáo đầy đủ tại đây

  Thường trực HĐND tỉnh

  Lượt truy cập