Thông tin chi tiết

 • Thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2019
  09:42 15/07/2019
 • Ngày 24/6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh, sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh; thành viên các Đoàn giám sát và Tổ thư ký theo Quyết định số 20/QĐ-HĐND ngày 03/4/2019 của Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND tỉnh.
 • Sau khi nghe ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu dự họp, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận như sau:

  I. VỀ DỰ THẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÔNG TÁC THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2016 ĐẾN 2018

  Thường trực HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo kết quả giám sát công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 đến 2018.

  Giao Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên dự họp để chỉnh sửa, hoàn thiện trình Trưởng Đoàn giám sát ký ban hành và báo cáo kết quả giám sát tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh.

  II. VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ KỲ HỌP VÀ ĐỀ XUẤT NỘI DUNG CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP

  1. Về công tác chuẩn bị kỳ họp:

  Thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất các nội dung chuẩn bị kỳ họp đã được UBND tỉnh, các Ban, Văn phòng HĐND và các ngành liên quan triển khai nhiệm vụ theo Kế hoạch phân công.

  Đề nghị UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục phối hợp, rà soát các nhiệm vụ từ nay đến kỳ họp để triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng, trong đó tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

  - Tiếp tục thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp; xây dựng các báo cáo thẩm tra, báo cáo tiếp thu giải trình sau thẩm tra; chỉnh sửa, hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết gửi đến đại biểu HĐND tỉnh theo quy định; chuẩn bị các báo cáo tóm tắt trình bày tại kỳ họp; các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác nhân sự;

  - Họp rà soát công tác chuẩn bị kỳ họp; họp báo công bố kỳ họp;

  - Thông báo triệu tập kỳ họp, dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp trên các phương tiện thông tin đại chúng; gửi Giấy mời cho đại biểu HĐND tỉnh và khách mời; xây dựng chương trình kỳ họp, kịch bản điều hành chi tiết kỳ họp xin ý kiến Chủ tọa kỳ họp;

  - Chuẩn bị công tác hậu cần phục vụ kỳ họp (như Hội trường, công tác an ninh kỳ họp, kế hoạch đón tiếp đại biểu, phục vụ lễ dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh, dự toán kinh phí kỳ họp và chế độ cho đại biểu,…); công tác tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan chức năng (như hợp đồng với Đài PT-TH tỉnh, Viễn Thông Nghệ An, Công an tỉnh,…).

  2. Về đề xuất nội dung chất vấn:

  Trên cơ sở tổng hợp đề xuất của đại biểu HĐND tỉnh, ý kiến của Đảng đoàn HĐND tỉnh và  thảo luận của các đại biểu dự họp, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất dự kiến chất vấn tại kỳ họp thứ 9 đối với 02 nhóm lĩnh vực, gồm: công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

  Giao Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với các Ban HĐND tỉnh khảo sát, nghiên cứu để xác định cụ thể nội dung, phạm vi, đối tượng chất vấn trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

  III. VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 6, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 7

  1. Về kết quả hoạt động tháng 6:

  Thường trực HĐND tỉnh thống nhất những kết quả đạt được như dự thảo báo cáo đánh giá. Trong tháng 6, Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh đã chủ động triển khai các nội dung công việc đảm bảo chất lượng, tiến độ, trong đó thực hiện một số nội dung trọng tâm sau: chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh cơ bản đảm bảo tiên độ, chất lượng theo phân công; xây dựng dự thảo báo cáo kết quả giám sát của HĐND tỉnh “về công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2016 đến năm 2018”; ban hành báo cáo kết quả khảo sát công tác tiếp công dân, việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh đúng quy trình, quy định; điều hòa hoạt động giám sát, khảo sát của các Ban HĐND tỉnh; tham dự các hội thảo, hội nghị do Trung ương, Tỉnh tổ chức.

  2. Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 7:

  Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với các nhiệm vụ đã nêu trong dự thảo Báo cáo, đồng thời yêu cầu tập trung cao cho công tác chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh; chỉnh lý Nghị quyết trình chủ tọa kỳ họp ký chứng thực ban hành; tiếp xúc cử tri sau kỳ họp; tuyên truyền nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9; tổ chức phiên họp đánh giá rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp.

  Trên đây là Thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 6, đề nghị UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện./.

  Thường trực HĐND tỉnh

  Lượt truy cập