Thông tin chi tiết

 • Chương trình thông tin, tuyên truyền tháng 4/2019
  16:33 27/05/2019
 • Căn cứ Chương trình công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chương trình thông tin tuyên truyền tháng 4 năm 2019 như sau:
 • I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN:

  - Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kiến nghị, đề xuất qua giám sát, khảo sát;

  - Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh triển khai, báo cáo kết quả giám sát, khảo sát chuyên đề:

  + Đoàn giám sát của HĐND tỉnh triển khai Kế hoạch giám sát của HĐND tỉnh “về công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2016 đến năm 2018”;

  + Thường trực HĐND tỉnh triển khai kế hoạch khảo sát công tác tiếp công dân, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh;

  + Ban Văn hóa – Xã hội xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu về văn hóa theo Nghị quyết số 191/2015/NQ-HĐND ngày 20/12/2015 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; báo cáo kết quả khảo sát tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến năm 2018; Ban Dân tộc triển khai kế hoạch giám sát việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ về y tế  vùng DTTS và miền núi tỉnh Nghệ An từ năm 2017 đến nay; Ban Pháp chế  tiếp tục triển khai kế hoạch khảo sát việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân; triển khai kế hoạch giám sát công tác xử lý tai nạn giao thông và vi phạm pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách triển khai kế hoạch giám sát hiệu quả quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, công tác triển khai các đề tài, dự án khoa học- công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn từ năm 2016 -2018;

  - Phiên giải trình và phiên họp thường kỳ tháng 4 của Thường trực HĐND tỉnh;

  - Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn: Ngày tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước (25/4); Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

  II. CÁC NỘI DUNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN KHÁC:

  1. Phản ánh các hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.

  - Cập nhật, theo dõi việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND các huyện, thành phố, thị xã;

  - Thực hiện kế hoạch hợp tác, trao đổi kinh nghiệm hoạt động cơ quan dân cử địa phương với các nước theo định hướng hợp tác chung của tỉnh; tham dự Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên;

  - Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch lịch sử HĐND tỉnh;

  - Ban Pháp chế tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Ban Pháp chế HĐND tỉnh với Ban Pháp chế HĐND các huyện, thành, thị;

  - Các Ban HĐND tỉnh tổ chức triển khai nhiệm vụ Qúy II/2019; Tham gia các hoạt động khác theo yêu cầu của các cơ quan Trung ương và của tỉnh.

  2. Nghiên cứu, trao đổi .

  Công tác phối hợp với cơ quan báo, đài tiếp tục duy trì các chuyên mục và tuyên truyền các hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.

  3. Tin tức sự kiện chính trị lớn của tỉnh và địa phương .

  Phản ánh các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội lớn của tỉnh và của các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Thông tin về các hoạt động nổi bật của thường trực HĐND các huyện, thành, thị.

  4. Ý kiến, kiến nghị cử tri và trả lời của các cơ quan chức năng .

  Phản ánh các ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh và các Sở, ngành.

  5. Chủ trương chính sách mới .

  Tuyên truyền về một số văn bản pháp luật mới ban hành có hiệu lực từ tháng 4/2019.

  6. Phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương, Báo Đại biểu nhân dân, Trang Thông tin điện tử của Quốc hội để tuyên truyền.

  - Phối hợp Đài PTTH Nghệ An tiếp tục thực hiện chương trình “Đối thoại với cử tri”, “Mỗi tuần một vấn đề”;

  - Phối hợp viết bài tại chuyên trang “ Đại biểu nhân dân nói – làm và lắng nghe” trên Báo Nghệ An./.

  (Tin bài gửi về theo địa chỉ: dbndnghean@gmail.com ).

  Lượt truy cập