Thông báo, mời họp

  • Thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 10 – HĐND tỉnh khóa XVI
  • Thực hiện Luật tổ chức HĐND – UBND ngày 26/11/2013; Quy chế hoạt động HĐND năm 2005, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An quyết định triệu tập kỳ họp thứ 10 – HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, bàn nhiệm vụ và giải pháp năm 2014, thông qua các nghị quyết của HĐND tỉnh và quyết định một số nội dung quan trọng khác.
  • Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa XVI
  • hực hiện Luật Tổ chức HĐND - UBND ngày 26/11/2003; Quy chế hoạt động HĐND năm 2005, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An quyết định triệu tập kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khoá XVI để xem xét tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013; các báo cáo công tác của Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Thông báo của UBMTTQ tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền và một số báo cáo quan trọng khác...
  • Giấy mời dự kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khoá XVI nhiệm kỳ 2011 - 2016
  • Thực hiện Luật tổ chức HĐND - UBND ngày 26/11/2003; Quy chế hoạt động HĐND năm 2005, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An quyết định triệu tập kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 để làm công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Đồng thời, thông qua Nghị quyết về triển khai kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo Nghị quyết 35/2012/QH13 ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội và Nghị quyết 561/2013/UBTVQH13 ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Lượt truy cập