Thông báo, mời họp

  • Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa XVII
  • Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 về việc tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định triệu tập kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII.

Lượt truy cập