Thông tin chi tiết

 • Tín nhiệm của Đại biểu – Thước đo mức độ hài lòng của cử tri và Nhân dân
  10:20 26/10/2018
 • Lấy phiếu tín nhiệm là việc Quốc hội, Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát, đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn để làm cơ sở cho việc xem xét đánh giá cán bộ. Bỏ phiếu tín nhiệm là việc Quốc hội, Hội đồng nhân dân thể hiện sự tín nhiệm hoặc không tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn để làm cơ sở cho việc miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm người không được Quốc hội, Hội đồng nhân dân tín nhiệm.
 • Việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước;giúp người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá cán bộ.

  Nhìn lại nhiệm kỳ 2011-2016

  Năm 2013, lần đầu tiên trong lịch sử, Quốc hội, HĐND các cấp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội, HĐND bầu và phê chuẩn. Ngày 16/7/2013, tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVI đã tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 14 chức danh là những người giữ các chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng các Ban của HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh. Riêng đối với ông Nguyễn Xuân Đường- Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Bà Đinh Thị Lệ Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh  do chưa đủ điều kiện về thời gian giữ chức vụ theo quy định tại Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội nên không thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm. Việc lấy phiếu tín nhiệm đã thực hiện công khai, dân chủ, khách quan. Các đại biểu HĐND tỉnh đã căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của những người giữ chức vụ được HĐND bầu để thay mặt cử tri đánh giá mức độ tín nhiệm theo 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Với 74 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 88,1% tổng số đại biểu HĐND) ông Nguyễn Hồng Châu – Chủ tịch HĐND tỉnh là người đạt được số phiếu tín nhiệm cao nhất, tiếp theo đó là ông Võ Viết Thanh – Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh (66 phiếu), Ông  Nguyễn Sỹ Hội-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (64 phiếu) vàông Lê Xuân Đại – Phó Chủ tịch UBND tỉnh (63 phiếu). Người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là 6 phiếu (chiếm 7,1% tổng số đại biểu).

  Ngày 11/12/2014, tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh tiếp tục tổ chức lấy phiếu tín nhiệm lần thứ 2 đối với 16 người do HĐND bầu (Không thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với ông Hoàng Viết Đường, ông Lê Ngọc Hoa – Phó chủ tịch UBND tỉnh và ông Hà Tân Tiến- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh do chưa đủ điều kiện về thời gian giữ chức vụ). Để chuẩn bị cho việc lấy phiếu tín nhiệm, Thường trực HĐND tỉnh đã gửi trước cho các đại biểu HĐND tỉnh Bản tự kiểm điểm cá nhân và Bản kê khai tài sản của 16 người được lấy phiếu tín nhiệm và đề nghị đại biểu HĐND tỉnh xem xét, nghiên cứu để có ý kiến yêu cầu người dự kiến lấy phiếu tín nhiệm giải trình bằng văn bản nếu thấy cần thiết. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm thể hiện mức độ hài lòng của đại biểu khi 16 người được lấy phiếu tín nhiệm đều đạt trên 50% số phiếu tín nhiệm cao. Ông Nguyễn Xuân Sơn – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh là người có số phiếu tín nhiệm cao nhất (62 phiếu – chiếm 75,61%), tiếp đó là ông  Lê Xuân Đại – Phó Chủ tịch UBND tỉnh  (61 phiếu  chiếm 74,39% ), ông Võ Viết Thanh – Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách (60 phiếu – chiếm 73,17%).

  Qua 2 lần lấy phiếu tín nhiệm, HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 30 lượt chức danh do HĐND tỉnh bầu, 502 lượt chức danh do HĐND huyện, thành phố, thị xã bầu và 5.489 lượt chức danh do  HĐND xã, phường, thị trấn bầu. Số chức danh có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm cao là 4.556 lượt, chiếm tỷ lệ 75,66%; số chức danh có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm là 1.316 lượt, chiếm tỷ lệ 21,85%. Chỉ có 16 chức danh ở cấp xã có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp.

  Đến việc lấy phiếu tín nhiệm sắp tới

  Khác với nhiệm kỳ 2011-2016, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ chỉ thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm 1 lần trong cả nhiệm kỳ vào kỳ họp thường lệ cuối năm thứ ba của nhiệm kỳ (năm 2018). Đối tượng lấy phiếu tín nhiệm cơ bản vẫn như trước đây bao gồm: Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban của Hội đồng nhân dân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân. Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 chỉ bổ sung thêm đối tượng lấy phiếu tín nhiệm là Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, do cơ cấu Ủy viên UBND cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã có sự mở rộng hơn so với trước đây theo quy định nên số người được lấy phiếu tín nhiệm tăng lên (Theo Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có từ 9 đến 11 thành viên, UBND cấp huyện có từ 7 đến 9 thành viên bao gồm chủ tịch, các phó chủ tịch và các Ủy viên và HĐND cấp xã không thành lập các Ban. Theo Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015, Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện gồm các Ủy viên là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an và HĐND cấp xã có 2 Ban). Không lấy phiếu tín nhiệm đối với người có thời gian đảm nhận chức vụ liên tục chưa đủ 09 tháng, tính đến ngày khai mạc kỳ họp. Mức độ tín nhiệm vẫn thực hiện theo 3 mức như trước là tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.  

  Ngày 02/10/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH hướng dẫn việc xác định đối tượng lấy phiếu tín nhiệm, thời hạn, địa điểm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, quy trình lấy phiếu tín nhiệm và trác nhiệm của người lấy phiếu tín nhiệm…

  Để việc lấy phiếu tín nhiệm được diễn ra đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu và ý nghĩa, cần quan tâm một số nội dung sau:

  Thứ nhất,các cấp ủy đảng cần lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát để hoạt động lấy phiếu tín nhiệm bảo đảm chặt chẽ, thận trọng, đúng quy định, dân chủ, khách quan, công tâm, thực chất, không hình thức, duy tình. Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu thực chất cũng là việc đại biểu HĐND thay mặt cử tri đánh giá cán bộ lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND, do đó, kết quả lấy phiếu tín nhiệm phải được xem là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá xếp loại cán bộ, xếp loại Đảng viên, là căn cứ để xem xét việc miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác.

  Thứ hai, Thường trực HĐND các cấp phải quán triệt sâu sắc, đầy đủ để từng đại biểu HĐND nắm chắc mục đích, yêu cầu, nội dung, trình tự, thủ tục được quy định tại Nghị quyết 85/2014/QH13 của Quốc hội và bảo đảm để đại biểu nhận thức sâu sắc trách nhiệm thay mặt nhân dân, thay mặt cử tri thực hiện quyền giám sát, đánh giá tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu một cách dân chủ, thận trọng, khách quan, công tâm và chính xác. Đồng thời, cần hệ thống, cung cấp các thông tin liên quan đến tình hình, kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND cấp mình, việc thực hiện các kết luận chất vấn, các kiến nghị sau giám sát của HĐND và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri của người được lấy phiếu tín nhiệm để đại biểu có thêm thông tin trước khi bỏ phiếu.

  Thứ ba, người được lấy phiếu tín nhiệm phải chuẩn bị một cách nghiêm túc, đầy đủ, trung thực, khách quan Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật đối với các chức vụ được giao; tự đánh giá, tự kiểm điểm về việc có hay không những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), về việc thực hiện sắp xếp bộ máy tinh giảm biên chế ở cơ quan, tổ chức, đơn vị mình theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và Nghị quyết 56/2017/QH14 của Quốc hội. Kê khai tài sản, thu nhập của người được lấy phiếu tín nhiệm cũng cần phải giải trình làm rõ nguồn gốc tài sản tăng thêm so với thời điểm được bầu (nếu có) để đại biểu và nhân dân giám sát. Báo cáo và Kê khai tài sản thu nhập cần gửi sớm cho Thường trực HĐND để chuyển trước cho Đại biểu nghiên cứu, tránh tình trạng đến ngày họp mới chuyển.

  Thứ tư, Đại biểu HĐND các cấp phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm thay mặt cử tri, thay mặt nhân dân thực hiện quyền giám sát, đánh giá tín nhiệm đối với người được HĐND bầu. Để việc lấy phiếu tín nhiệm thực sự khách quan, công tâm thì Đại biểu cần cập nhật thông tin và có tiêu chí để nhìn nhận, đánh giá khách quan những đóng góp, cống hiến của người được lấy phiếu tín nhiệm; chủ động tìm hiểu việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của những người được lấy phiếu tín nhiệm và nghiên cứu Báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm một cách thấu đáo, nhìn nhận từ nhiều chiều; thường xuyên tiếp xúc cử tri, nắm bắt nguyện vọng của cử tri, phản ánh của cử tri về năng lực, phẩm chất, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm... Sự công tâm, khách quan, chính xác trong việc đánh giá tín nhiệm của đại biểu HĐND sẽ có tác dụng động viên, khích lệ hoặc cảnh tỉnh đối với người được lấy phiếu tín nhiệm, giúp cho người được lấy phiếu tín nhiệm xác định được mình đã làm được gì và chưa làm được gì cho cử tri và nhân dân tỉnh nhà./.

  Khánh An

  Lượt truy cập