Thông tin chi tiết

 • Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
  17:12 09/07/2018
 • Với bước tiến quan trọng của quá trình lập pháp, Luât Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật hoạt động giám sát của Quốc Hội và HĐND đã tạo cơ sở pháp lí để củng cố hoàn thiện tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, đặc biệt là hoạt động giám sát, trong đó có giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri (được quy định tại điều 90 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, khoản 6, điều 66; điều 70 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND...).
 • Luật quy định: Tại các kỳ họp sau kỳ họp thứ nhất, Thường trực HĐND báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đã được gửi đến HĐND tại kỳ họp trước và trong trường hợp cần thiết, HĐND thảo luận và ra nghị quyết về việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri . Thực tế trong thời gian qua, hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND tỉnh chú trọng ngay từ kỳ họp đầu, thông qua việc chỉ đạo, điều phối thực hiện các hoạt động thẩm tra, xem xét báo cáo việc giải quyết kiến nghị của cử tri của UBND tỉnh; giám sát tại kỳ họp, qua chất vấn và trả lời chất vấn, qua các phiên giải trình; giám sát trực tiếp tại một số địa bàn có các cử tri kiến nghị nhiều lần chưa được giải quyết.

  Để thực hiện tốt chức năng giám sát của Thường trực HĐND; thông qua kênh tiếp công dân, tiếp xúc cử tri,Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo việc tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri gần đây liên quan cơ chế, chính sách, về công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, những ý kiến dù chỉ của một hay số ít cử tri, nhưng qua phân loại, tổng hợp và xác định rõ thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cấp tỉnh thì cần kịp thời chuyển đến UBND tỉnh để xem xét, giải quyết và yêu cầu thông báo việc giải quyết đảm bảo theo quy định.

  Qua tổng hợp, rà soát, phân loại, từ đầu nhiệm kỳ đến nay Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển 190 kiến nghị của cử tri (kỳ họp thứ 2); 113 ý kiến (kỳ họp thứ 3); 49 ý kiến (kỳ họp thứ 4) đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời cử tri. Chỉ đạo các Ban HĐND, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh thực hiện chức năng giám sát, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh xem xét, giải quyết, trả lời cử tri; đồng thời Thường trực HĐND đã tổ chức 2 đợt giám sát chuyên đề, làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan về việc xem xét, giải quyết, trả lời cử tri; đối với những vấn đề nhân dân, cử tri bức xúc yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm giải trình, trả lời chất vấn trong các kỳ họp và phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh (có 05 sở Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Bảo hiểm xã hội, Lao động TB&XH, Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường, Công ty thủy điện Hủa Na ). 

  Thông qua hoạt động giám sát việc xem xét,  giải quyết trả lời các ý kiến cử tri của Thường trực HĐND tỉnh, Ban HĐND, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh, đến nay về cơ bản các ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp 2, 3, 4 HĐND tỉnh đã được UBND tỉnh trả lời, nhiều kiến nghị đã và đang từng bước được giải quyết.

  Tuy nhiên, thực tế cho thấy, còn khá nhiều vấn đề của cử tri kiến nghị đối với Tỉnh, Trung ương là vấn đề lớn, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, cần có thời gian để giải quyết; do ngân sách địa phương còn khó khăn nên phần lớn những ý kiến, KN của cử tri về cấp GCN QSD Đất, giao  đất gắn với giao rừng, hỗ trợ kinh phí trong đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, xây mới các công trình điện, đường, trường, trạm, hỗ trợ nhà ở cho người có công, chế độ chính sách, phụ cấp cho cán bộ cơ sở… chưa thể đáp ứng kịp thời; có những nội dung trả lời kiến nghị của cử tri chưa thật sự thỏa đáng, còn chung chung, chưa làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, không đưa ra lộ trình và biện pháp giải quyết cụ thể; việc giải quyết của một số cơ quan chức năng còn biểu hiện né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm, một số cơ quan, đơn vị coi việc ban hành văn bản chỉ đạo trả lời là đã xử lý xong; việc trả lời chưa được thông báo cụ thể...

            Bên cạnh đó: một số cơ quan, đơn vị, địa phương được phân cấp, phân quyền chưa thực sự thực hiện đúng thẩm quyền, chức trách nhiệm vụ được giao; thiếu quan tâm cụ thể đối với việc tiếp nhận, chỉ đạo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; sự phối hợp giữa các ban, ngành chức năng và địa phương chưa chặt chẽ; Mặt khác, do hệ thống pháp luật chưa quy định đầy đủ cụ thể các vấn đề có tính chất thống nhất về nguyên tắc trong hoạt động giám sát của HĐND, nhất là đối với những trường hợp không thực hiện, hoặc chậm thực hiện kiến nghị và nguyện vọng chính đáng của cử tri. ...Do đó có tình trạng cử tri tiếp tục kiến nghị nhiều lần... nhiều kiến nghị lặp lại, nhưng việc trả lờikhông rõ ràng đã gây ra tình trạng có tâm lý bức xúc...thậm chí gây sức ép đối với chính quyền địa phương nhất là các cơ sở, địa bàn khó khăn, phức tạp, thường bị đối tượng xấu lợi dụng, làm phức tạp thêm tình hình, đẩy sự việc lên thành vụ việc ngày càng khó giải quyết...

            Từ yêu cầu đòi hỏi của hiệu quả giám sát việc GQKNCCT ngày càng nâng lên, cũng đồng nghĩa với việc vai trò, trách nhiệm của HĐND trong GS nói chung và GS việc GQ KNCT nói riêng

  Hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo chúng tôi gần đây được tiến hành cần đảm bảo các bước:

  Một là: Trước mỗi kỳ họp, Các Ban HĐND tỉnh được sự phân công của Thường Trực HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra các nội dung kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh và các sở ngành liên quan trả lời qua báo cáo, theo từng lĩnh vực. Ban tiến hành làm rõ một số nội dung trong quá trình thẩm tra đối với trả lời kiến nghị của cử tri. Để việc thẩm tra thực sự có chất lượng, Ban chủ động nghiên cứu kỹ nội dung trả lời các kiến nghị, các tài liệu, thông tin có liên quan từ các cơ quan chức năng được giao hoặc có trách nhiệm giải trình, thực hiện việc giải quyết, xử lý các vấn đề cử tri nêu theo quy định, đồng thời, nếu thấy cần thiết có thể tiến hành khảo sát thực tế tại các cơ quan, đơn vị và người dân về nội dung trả lời các kiến nghị cử tri của UBND tỉnh. Mặt khác, Ban đã chủ động nắm bắt thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiến nghị của cử tri trong quá trình hoạt động giám sát, khảo sát của Ban; hoạt động tiếp xúc cử tri của các thành viên Ban làm cơ sở cho việc thẩm tra báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri (đơn cử như về nội dung liên quan đến công tác giao đất, cấp GCN quyền SDĐ, công tác quản lý và bảo vệ rừng – nội dung chất vấn tại kỳ họp 5, HĐND tỉnh). Tại buổi họp thẩm tra, Ban đều mời đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các sở ngành, đơn vị có liên quan trực tiếp đến nội dung trả lời các kiến nghị của cử tri để có sự trao đổi, phản biện làm rõ từ phía Ban và cơ quan được thẩm tra. Trong quá trình thẩm tra, các thành viên Ban đã phát huy trí tuệ và kinh nghiệm thực tiễn để tham gia đóng góp ý kiến, tập trung xem xét các căn cứ, dữ liệu đảm bảo thông tin khách quan, chính xác, đầy đủ, đảm bảo việc giải quyết ý kiến của cử tri đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Tại cuộc họp thẩm tra, lãnh đạo Ban đã lắng nghe, tổng hợp ý kiến các đại biểu và cơ quan giải trình, cùng với sự xem xét, nghiên cứu kỹ cơ sở pháp lý của vấn đề, xác định thẩm quyền, trách nhiệm cũng như tính chất, mức độ phù hợp của vấn đề cử tri nêu, từ đó thống nhất các nội dung thẩm tra của Ban về những nội dung trả lời kiến nghị Ban đồng tình, chưa đồng tình cần phải tiếp tục bổ sung, trả lời làm rõ. Đối với những vấn đề chưa được giải quyết kịp thời, cần xem xét nguyên nhân chậm để có ý kiến kết luận tổng hợp chính xác, đảm bảo chức năng thẩm tra.

  Hai là: thực hiện quyền Giám sát của Đại biểu tại kỳ họp: Từ việc xem xét báo cáo trả lời kiến nghị cử tri trình tại kỳ họp, thành viên Ban - đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiến hành chất vấn những nội dung có nhiều vấn đề “nóng” mà cử tri kiến nghị, phản ánh nhiều lần. Các hoạt động giám sát tại kỳ họp đã giúp HĐND tỉnh kịp thời ban hành các chủ trương, giải pháp đúng đắn nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành trong quá trình giải quyết kiến nghị của cử tri.

  Ba là: Cùng với hoạt động chất vấn tại kỳ họp, hoạt động giám sát trực tiếp đã được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm, lựa chọn các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiều kiến nghị, kiến nghị “nóng” để giám sát trực tiếp,thành lập các đoàn giám sát việc trả lời kiến nghị của cử tri có sự tham gia đầy đủ thành phần Lãnh đạo các banchuyên trách. Trước và sau các kì họp, các ban đã tham mưu  báo cáo, trong đó nêu rõ những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, kiến nghị bổ sung, thì cần tiếp tục yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ngành chức năng liên quan thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết kiến nghị của cử tri. Việc giám sát trực tiếp đã có nhiều tác dụng tích cực, nhất là đối với các vụ việc phức tạp hoặc kiến nghị bức xúc kéo dài...

  Bên cạnh đó, thực tế của hoạt độnggiám sát việcgiải quyết các kiến nghị của cử trithời gian qua cho thấy vẫn còn nhiều bất cập, tồn tại:

  - Thời gian để Ban thẩm tra, xem xét báo cáo của UBND tỉnh ngắn trong khi nội dung trả lời kiến nghị của cử tri nhiều, thuộc nhiều lĩnh vực nên phần nào cũng ảnh hưởng tới chất lượng thẩm tra.

  - Cơ quan được UBND tỉnh phân công chuẩn bị nội dung giải trình tại thẩm tra có lúc chưa cung cấp tài liệu kịp thời.

  - Công tác kiểm tra, đôn đốc theo dõi việc thực hiện các nội dung kiến nghị, trả lời, giải quyết kiến nghị chưa thường xuyên, liên tục…

   

  Để tiếp tục nâng cao hiệu quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trong thời gian tới, chúng tôi nêu lên một số vấn đề trao đổi về kinh nghiệm và giải pháp sau đây:

  1. Không ngừng phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND, các Ban của HĐND trong hoạt động giám sát, vai trò chỉ đạo, điều hành của Thường trực HĐND tại mỗi kỳ họp. Cần đeo bám đến cùng các vấn đề trong và sau giám sát, những nội dung cơ quan chức năng đã trả lời, đã hứa sẽ thực hiện và cả những vấn đề chưa được trả lời, giải quyết. Thực hiện có chất lượng việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri

  - Đảm bảo việc phân loại, tổng hợp kiến nghị của cử tri có chất lượng từ tổ đại biểu sau đó mới chuyển kiến nghị đến Thường trực HĐND tỉnh.

  - Việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri được phân loại theo từng lĩnh vực, mức độ đồng thời xác định rõ thẩm quyền giải quyết thuộc cấp, ngành nào để gửi tới cơ quan chức năng để giải quyết, trả lời theo quy định.

  2. Giao cho các Ban HĐND tiến hành khảo sát, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đảm bảo mọi kiến nghị của cử tri phải được giải quyết và trả lời công khai, kịp thời; Đồng thời với việc theo dõi tiến độ giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Công khai rộng rãi trên các phương trên thông tin đại chúng đối với những kiến nghị và việc giải quyết kiến nghị của cử tri để người dân được biết; Tăng cường việc giám sát trực tiếp đối với những kiến nghị có tính nổi cộm, bức xúc, kéo dài trong nhân dân.Đối với những ý kiến cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết cần nghiên cứu để chuyển thành nội dung chất vấn hoặc giải trình để làm rõ trách nhiệm. Quá trình giám sát cần phải luôn lắng nghe, tìm hiểu ý kiến, nguyện vọng của cử tri và nhìn nhận quá trình giải quyết của cơ quan chức năng một cách khách quan...

  3. Trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND phân công sớm hơn cho các Ban trong việc thẩm tra nội dung báo cáo giải quyết kiến nghị cử tri để Ban chủ động trong việc thẩm tra (tránh trường hợp có ban tập trung quá  nhiều nội dung ảnh hưởng tiến độ và chất lượng trong thẩm tra, giám sát theo dõi). Cung cấp thông tin đầy đủ cho các Ban HĐND thông qua tham dự các hội nghị, hội thảo về các nội dung có liên quan hoạt động giám sát.

  4. UBND tỉnh, các ngành cần đảm bảo quy định về thời gian, chất lượng báo cáotrả lời kiến nghị cử tri gửi đến TT, các Ban HĐND để thẩm tra.Quan tâm hơn nữa đến việc giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh tại các kỳ họp. Tập trung giải quyết các kiến nghị đã được xác định là sẽ giải quyết, nhất là một số kiến nghị về các nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh. Nghiên cứu và sớm ban hành quy định về việc giải quyết kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh, sở, ngành, đơn vị để nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri.

  5. Thực hiện tốt công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn ĐBQH trong thực hiện giám sát, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của cử tri

  6. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động giám sát nói chung và công tác giám sát giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri nói riêng. Nghiên cứu đề xuất việc ban hành  quy định về cơ chế phối hợp trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri và có biện pháp chế tài đối với những trường hợp thuộc trách nhiệm của các cơ quan chức năng chưa làm đầy đủ trách nhiệm theo thẩm quyền./.

  Lô Ngân

  Lượt truy cập