Nghiên cứu - trao đổi

 • Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
 • Với bước tiến quan trọng của quá trình lập pháp, Luât Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật hoạt động giám sát của Quốc Hội và HĐND đã tạo cơ sở pháp lí để củng cố hoàn thiện tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, đặc biệt là hoạt động giám sát, trong đó có giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri (được quy định tại điều 90 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, khoản 6, điều 66; điều 70 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND...).
 • Kinh nghiệm trong công tác thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh
 • Hoạt động quan trọng và chủ yếu của HĐND tỉnh là tổ chức các kỳ họp, thông qua đó xem xét, quyết định những chủ trương, biện pháp để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Chính vì vậy, để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh cần tiến hành đồng bộ các giải pháp, trong đó quan trọng là nâng cao chất lượng công tác thẩm tra tại các kỳ họp của HĐND tỉnh.
 • Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức phiên họp giải trình của Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An
 • Trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, khi Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003 chưa quy định cụ thể về phiên họp của Thường trực HĐND, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đã chủ động tổ chức những cuộc họp liên tịch hàng tháng với Đoàn ĐBQH, UBND và UBMTTQVN tỉnh để rà soát, đôn đốc việc triển khai thực hiện nghị quyết HĐND cũng như đôn đốc việc giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm, tồn đọng ở địa phương.
 • Kịp thời gỡ “điểm nghẽn”
 • Ý thức được tầm quan trọng của hoạt động giải trình, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đã đưa nội dung này vào Chương trình công tác và thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc để hoàn thành có chất lượng, hiệu quả. Các phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh đã tác động, nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước, nhất là đối với những lĩnh vực, nội dung còn bất cập, “điểm nghẽn”.
 • Mô hình Văn phòng HĐND cấp tỉnh: Sớm sửa đổi, bổ sung Nghị định 48
 • Chính phủ cần chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát việc thực hiện Nghị định 48 và tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền, các cấp chính quyền; trên cơ sở đó, tổng hợp trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, bảo đảm hiệu quả hoạt động của HĐND cấp tỉnh.
 • Tiếp tục khẳng định vai trò cơ quan dân cử
 • Mặc dù HĐND tỉnh khóa XVII mới đi vào hoạt động giai đoạn đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021, song đã có nhiều đổi mới trên các mặt, thể hiện năng lực và trách nhiệm của người đại biểu trước cử tri, nâng cao vị thế của người đại biểu, cơ quan dân cử góp phần tạo động lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.
 • Hoạt động của HĐND tỉnh: Đổi mới và trăn trở
 • Năm 2016 - năm đầu thực hiện chương trình hoạt động khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND tỉnh đã trăn trở đổi mới, sáng tạo trong từng hoạt động của mình, thể hiện trí tuệ, trách nhiệm trước nhân dân và sự phát triển chung của tỉnh nhà.
 • Ý kiến về tặng Kỷ niệm chương cho người phục vụ Hội đồng nhân dân
 • Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có hơn 13 nghìn người là đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp và cán bộ phục vụ Hội đồng nhân dân. Trong 70 năm thành lập, qua các thời kỳ lịch sử, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và những cán bộ tham mưu, giúp việc đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội và mọi mặt đời sống ở các địa phương. Tuy nhiên, thực tế điều kiện hoạt động và chế độ đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và cán bộ tham mưu phục vụ còn có những bất cập, trong đó có băn khoăn khi các hình thức khen thưởng chưa có hình thức tặng kỷ niệm chương để ghi nhận đóng góp cho sự nghiệp phục vụ Hội đồng nhân dân các cấp.
 • MỘT SỐ KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG THẨM TRA NHIỆM KỲ 2011 – 2016
 • Chức năng quyết định của HĐND được thực hiện chủ yếu tại kỳ họp thông qua các nghị quyết của HĐND. Việc các nghị quyết của HĐND được ban hành đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước có ý nghĩa hết sức quan trọng. Chất lượng và tính khả thi của nghị quyết trên thực tế phụ thuộc rất nhiều vào việc tuân thủ chặt chẽ quy trình soạn thảo và quy trình xem xét thông qua nghị quyết. Một trong những khâu cơ bản của quy trình đó là hoạt động thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân đối với các dự thảo nghị quyết.
 • MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ SAU GIÁM SÁT
 • Giám sát là một trong hai chức năng quan trọng của HĐND. Thông qua hoạt động giám sát, HĐND phát hiện những vấn đề bất cập, chỉ ra nguyên nhân và có những kiến nghị, đề xuất nhằm giải quyết những tồn tại, bất cập đó, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương. Do vậy, nâng cao hiệu quả giám sát không chỉ là quá trình nỗ lực, phấn đấu không ngừng của cơ quan dân cử mà còn là đòi hỏi, mong đợi từ phía cử tri.
 • GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TIẾP XÚC CỬ TRI CỦA ĐẠI BIỂU HĐND
 • Hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT) của đại biểu HĐND được pháp luật quy định rất cụ thể trong Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003 ( Nay là Luật tổ chức chính quyền địa phương) và Quy chế hoạt động của HĐND năm 2005. Tuy nhiên, trong thực tiễn hoạt động này vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm, đó là cách tổ chức tiếp xúc; việc tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri; việc tổng hợp và chuyển ý kiến, kiến nghị yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết; cách thức giám sát, theo dõi việc thực hiện lời hứa của cơ quan có thẩm quyền đối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri… Nói chung, hoạt động TXCT của đại biểu dân cử có thực hiện đúng quy định và đáp ứng được yêu cầu, mong muốn của cử tri hay không là vấn đề cần bàn.
 • Để công tác bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân
 • Còn hơn 2 tháng nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Với yêu cầu gấp gáp về tiến độ thời gian và không được làm điểm để rút kinh nghiệm mà bầu cử chỉ diễn ra trong 1 ngày (22/5), bởi vậy, các địa phương đã, đang tập trung triển khai và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc...
 • Cần quan tâm hơn công tác điều tra, khảo sát, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo
 • Qua khảo sát việc thực hiện điều tra, khảo sát, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại các huyện Quỳ Châu, Nghĩa Đàn, Nam Đàn và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh nhận thấy cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác này, đã xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm, tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để thực hiện điều tra, khảo sát, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo.
 • HĐND tỉnh hướng hoạt động vào thực tiễn cuộc sống
 • Nhiệm kỳ hoạt động của HĐND tỉnh sắp kép lại với nhiều vấn đề sát sườn, mang đậm hơi thở cuộc sống được thông qua, tạo cú hích, động lực phát triển mạnh mẽ cho tỉnh và đáp ứng sự mong đợi của người dân, doanh nghiệp.
 • Hướng tới thực hiện "giám sát sau giám sát"
 • Những năm qua, Thường trực và các Ban của HĐND huyện Quỳnh Lưu đã trăn trở, đổi mới ở hoạt động giám sát, góp phần điều chỉnh việc thi hành đối với các cơ quan chấp hành pháp luật trên một số lĩnh vực; góp phần khẳng định vị thế, vai trò của HĐND huyện và tạo lòng tin đối với cử tri, nhân dân.
 • Góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà
 • Ban biên tập Trang thông tin điện tử Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An xin gửi đến cử tri và bạn đọc bài viết của đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội.

Lượt truy cập