Nghiên cứu - trao đổi

 • Tín nhiệm của Đại biểu – Thước đo mức độ hài lòng của cử tri và Nhân dân
 • Lấy phiếu tín nhiệm là việc Quốc hội, Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát, đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn để làm cơ sở cho việc xem xét đánh giá cán bộ. Bỏ phiếu tín nhiệm là việc Quốc hội, Hội đồng nhân dân thể hiện sự tín nhiệm hoặc không tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn để làm cơ sở cho việc miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm người không được Quốc hội, Hội đồng nhân dân tín nhiệm.
 • Nâng cao vai trò của thư ký trong các kỳ họp HĐND tỉnh
 • Hoạt động thư ký kỳ họp là một bộ phận không thể thiếu để góp phần thành công của mỗi kỳ họp HĐND các cấp. Ngày 2.4.2005, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 753/2005/UBTVQH11 ban hành Quy chế hoạt động của HĐND, trong đó, tại Điều 14, nhiệm vụ của Thư ký kỳ họp bao gồm: Ghi biên bản các kỳ họp, phiên họp; Tổng hợp đầy đủ, trung thực, chính xác ý kiến phát biểu của đại biểu tại cuộc họp tổ đại biểu và tại phiên họp toàn thể; Giúp Chủ tọa kỳ họp trong việc điều khiển thảo luận và biểu quyết; Giúp Thường trực HĐND phối hợp với các ban của HĐND, các cơ quan hữu quan chỉnh lý dự thảo nghị quyết và các văn bản khác để trình HĐND, Giúp Chủ tọa kỳ họp cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền về kỳ họp.
 • Hậu tái định cư các nhà máy thủy điện còn nhiều vướng mắc, khó khăn
 • Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-HĐND ngày 11/4 /2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về giám sát chuyên đề “Việc thực hiện quy hoạch, kết quả, hiệu quả xây dựng các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2017”. Từ ngày 21/5-19/6/2018, Đoàn giám sát đã đi giám sát tại các nhà máy thủy điện Nậm Mô (huyện Kỳ Sơn), Bản vẽ (Tương Dương), Hủa Na (Quế Phong), làm việc với UBND các huyện có thủy điện, với các sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Văn hóa – Thể thao.
 • Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
 • Với bước tiến quan trọng của quá trình lập pháp, Luât Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật hoạt động giám sát của Quốc Hội và HĐND đã tạo cơ sở pháp lí để củng cố hoàn thiện tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, đặc biệt là hoạt động giám sát, trong đó có giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri (được quy định tại điều 90 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, khoản 6, điều 66; điều 70 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND...).
 • Kinh nghiệm trong công tác thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh
 • Hoạt động quan trọng và chủ yếu của HĐND tỉnh là tổ chức các kỳ họp, thông qua đó xem xét, quyết định những chủ trương, biện pháp để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Chính vì vậy, để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh cần tiến hành đồng bộ các giải pháp, trong đó quan trọng là nâng cao chất lượng công tác thẩm tra tại các kỳ họp của HĐND tỉnh.
 • Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức phiên họp giải trình của Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An
 • Trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, khi Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003 chưa quy định cụ thể về phiên họp của Thường trực HĐND, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đã chủ động tổ chức những cuộc họp liên tịch hàng tháng với Đoàn ĐBQH, UBND và UBMTTQVN tỉnh để rà soát, đôn đốc việc triển khai thực hiện nghị quyết HĐND cũng như đôn đốc việc giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm, tồn đọng ở địa phương.
 • Kịp thời gỡ “điểm nghẽn”
 • Ý thức được tầm quan trọng của hoạt động giải trình, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đã đưa nội dung này vào Chương trình công tác và thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc để hoàn thành có chất lượng, hiệu quả. Các phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh đã tác động, nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước, nhất là đối với những lĩnh vực, nội dung còn bất cập, “điểm nghẽn”.
 • Mô hình Văn phòng HĐND cấp tỉnh: Sớm sửa đổi, bổ sung Nghị định 48
 • Chính phủ cần chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát việc thực hiện Nghị định 48 và tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền, các cấp chính quyền; trên cơ sở đó, tổng hợp trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, bảo đảm hiệu quả hoạt động của HĐND cấp tỉnh.
 • Tiếp tục khẳng định vai trò cơ quan dân cử
 • Mặc dù HĐND tỉnh khóa XVII mới đi vào hoạt động giai đoạn đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021, song đã có nhiều đổi mới trên các mặt, thể hiện năng lực và trách nhiệm của người đại biểu trước cử tri, nâng cao vị thế của người đại biểu, cơ quan dân cử góp phần tạo động lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.
 • Hoạt động của HĐND tỉnh: Đổi mới và trăn trở
 • Năm 2016 - năm đầu thực hiện chương trình hoạt động khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND tỉnh đã trăn trở đổi mới, sáng tạo trong từng hoạt động của mình, thể hiện trí tuệ, trách nhiệm trước nhân dân và sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Lượt truy cập