TÌM KIẾM VĂN BẢN

Nghị quyết HĐND tỉnh khóa XVII
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
08/2018/NQ-HĐND Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 về hỗ trợ kinh phí hoạt động, bồi dưỡng nghiệp vụ xét xử cho Hội thẩm Tòa án nhân dân và xét xử lưu động trên địa bàn tỉnh Nghệ An
09/2018/NQ-HĐND Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy và biên chế, hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới
14/NQ-HĐND Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016
15/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
16/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND về việc định hướng hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
17/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
18/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND về việc đặt, đổi tên đường đợt V và đặt tên cầu vượt thành phố Vinh
19/NQ-HĐND Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về việc xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2015 trở về trước đang còn hiệu lực
20/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 điêu 62 của Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An
21/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An
22/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND về mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
23/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND về việc Quy định mức hỗ trợ đóng Bảo hiêm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020
24/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Nghệ An
01/NQ-HĐND Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
02/NQ-HĐND Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021
03/NQ-HĐND Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/NQ-HĐND Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về số lượng Uỷ viên các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
05/NQ-HĐND Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
06/NQ-HĐND Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
07/NQ-HĐND Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
08/NQ-HĐND Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021
09/NQ-HĐND Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021
10/NQ-HĐND Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021.
11/NQ-HĐND Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
12/NQ-HĐND Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc thành lập các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Lượt truy cập