TÌM KIẾM VĂN BẢN

Nghị quyết HĐND tỉnh khóa XVII
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
17/2018/NQ-HĐND Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các Cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An
16/2018/NQ-HĐND Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 về một số chính sách hỗ trợ của tỉnh Nghệ An đối với công tác cai nghiện ma túy và người không có nơi cư trú ổn định lưu trú tạm thời tại các cơ sở cai nghiện trong thời gian chờ lập hồ sơ xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc.
15/2018/NQ-HĐND Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2020
14/2018/NQ-HĐND Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An
13/2018/NQ-HĐND Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
12/2018/NQ-HĐND Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nghệ An năm 2017, ổn định đến năm 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh.
11/2018/NQ-HĐND Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 về chính sách khen thưởng đối với tập thể cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi (cuộc thi) quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
10/2018/NQ-HĐND Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
01/NQ-HĐND Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2018 về việc chấp nhận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
02/NQ-HĐND Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2018 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
03/NQ-HĐND Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2018 về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
04/NQ-HĐND Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành từ
05/NQ-HĐND Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 thông qua danh mục công trình dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu hồi đất quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
06/NQ-HĐND Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 1, điều 58 Luật đất đai để thực hiện công trình dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
07/NQ-HĐND Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 về việc giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (thứ 5 và thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII).
08/NQ-HĐND Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4 và kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
09/NQ-HĐND Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An năm 2019.
10/NQ-HĐND Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh “việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn, vệ sinh lao động và chế độ chính sách đối với người lao động của các tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An”
01/2018/NQ-HĐND Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
02/2018/NQ-HĐND Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
03/2018/NQ-HĐND Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An
04/2018/NQ-HĐND Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 về phân định các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An
05/2018/NQ-HĐND Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan tại Vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An
06/2018/NQ-HĐND Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 về chính sách hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An
07/2018/NQ-HĐND Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp xã, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp xã thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

Lượt truy cập