TÌM KIẾM VĂN BẢN

Nghị quyết HĐND tỉnh khóa XVI
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
01/NQ-HĐND Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
02/NQ-HĐND Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
03/NQ-HĐND Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
04/NQ-HĐND Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
05/NQ-HĐND Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016
06/NQ-HĐND Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011-2016
07/NQ-HĐND Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016
08/NQ-HĐND Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
09/NQ-HĐND Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Thư ký các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
10/NQ-HĐND Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016
11/NQ-HĐND Nghị quyết số 11/NQ-HĐND v/v xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.
12/NQ-HĐND Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc cho thôi giữ chức Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
13/NQ-HĐND Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc cho thôi giữ chức Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/NQ-HĐND Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016
15/NQ-HĐND Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
16/NQ-HĐND Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 – 2016
17/2011/NQ-HĐND Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND về định hướng hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI nhiệm kỳ 2011 - 2016
18/2011/NQ-HĐND Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND về một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
19/2011/NQ-HĐND Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011
20/2011/NQ-HĐND Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND về việc phê duyệt kế hoạch biên chế công chức, viên chức năm 2012
21/2011/NQ-HĐND Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND về việc đặt tên đường trên địa bàn thị xã Thái Hòa
22/2011/NQ-HĐND Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2012
23/2011/NQ-HĐND Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020
24/2011/NQ-HĐND Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2010
25/2011/NQ-HĐND Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2012

Lượt truy cập