TÌM KIẾM VĂN BẢN

Nghị quyết HĐND tỉnh
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
149/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 149/2014/NQ-HĐND quy định mức thu và chế độ quản lý phí chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
150/NQ-HĐND Nghị quyết số 150/NQ-HĐND sửa đổi khoản 3, điều 3 Nghị quyết số 93/2013/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về mức thu và tỷ lệ trích nộp phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An
151/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 151/2014/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đối với Trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, chi hội trưởng hội người cao tuổi và kinh phí hoạt động cho tổ dân vận ở khối, xóm, bản
152/NQ-HĐND Nghị quyết số 152/NQ-HĐND thông qua danh mục công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 điều 62 Luật đất đai
153/NQ-HĐND Nghị quyết số 153/NQ-HĐND chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An
154/NQ-HĐND Nghị quyết số 154/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 275/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá dịch vụ kỹ thuật y tế thực hiện tại Trạm y tế các xã (phường, thị trấn) trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Nghị quyết số 56/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An
155/NQ-HĐND Nghị quyết số 155/NQ-HĐND giao biên chế công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2015
156/NQ-HĐND Nghị quyết số 156/NQ-HĐND phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Hội năm 2015
157/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 157/2014/NQ-HĐND một số chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực Y tế công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An
158/NQ-HĐND Nghị quyết số 158/NQ-HĐND chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2015.
159/NQ-HĐND Nghị quyết số 159/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2015
160/NQ-HĐND Nghị quyết số 160/NQ-HĐND về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015
161/NQ-HĐND Nghị quyết số 161/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 – 2016
162/NQ-HĐND Nghị quyết số 162/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 – 2016
163/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 163/2015/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.
164/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 164/2015/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu hồi đất quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An
165/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 165/2015/NQ-HĐND về việc xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2014 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành
166/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 166/2015/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2015 – 2020
167/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 167/2015/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
168/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 168/2015/NQ-HĐND về quy hoạch phát triển sản xuất ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
169/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 169/2015/NQ-HĐND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo đảm nguồn lực tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015 - 2020” trên địa bàn tỉnh Nghệ An
170/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 170/2015/NQ-HĐND quy định một số chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An
171/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 171/2015/NQ-HĐND về trang bị phương tiện làm việc cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
172/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 172/2015/NQ-HĐND về mức phụ cấp cho cán bộ lâm nghiệp cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
173/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 173/2015/NQ-HĐND về mức chi hỗ trợ cho Tổ hòa giải, hòa giải viên và tổ chức bầu hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lượt truy cập