TÌM KIẾM VĂN BẢN

Nghị quyết HĐND tỉnh
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
107/NQ-HĐND Nghị quyết số 107/NQ-HĐND về giao biên chế công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2014
108/NQ-HĐND Nghị quyết số 108/NQ-HĐND về phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2014
109/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 109/2013/NQ-HĐND về mức thu và mức chi phí thi nghề phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An
110/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 110/2013/NQ-HĐND về một số chính sách ưu đãi đối với Trường THPT chuyên Phan Bội Châu
111/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 111/2013/NQ-HĐND về định mức cấp phát trang thiết bị tập luyện thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Nghệ An
112/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 112/2013/NQ-HĐND về việc đổi tên một số đường trên địa bàn Thành phố Vinh
113/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 113/2013/NQ-HĐND về điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng huyện Tân Kỳ và Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
114/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 114/2013/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng bến xe khách và bãi đỗ xe vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
115/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 115/2013/NQ-HĐND về quy định các tiêu chí để phân loại xã theo mức độ khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
116/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 116/2013/NQ-HĐND về cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư công nghệ mới, đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học -công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
117/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 117/2013/NQ-HĐND về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An
118/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 118/2013/NQ-HĐND về mức phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An
136/NQ-HĐND Nghị quyết số 136/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016
137/NQ-HĐND Nghị quyết số 137/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 20167
138/NQ-HĐND Nghị quyết số 138/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 20167
139/NQ-HĐND Nghị quyết số 139/NQ-HĐND về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An
140/NQ-HĐND Nghị quyết số 140/NQ-HĐND về việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước để đầu tư các dự án, công trình trọng điểm
141/NQ-HĐND Nghị quyết số 141/NQ-HĐND về điều chỉnh Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014
142/NQ-HĐND Nghị quyết số 142/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu
143/NQ-HĐND Nghị quyết số 143/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2015
144/NQ-HĐND Nghị quyết số 144/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2013.
145/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 145/2014/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2015
146/NQ-HĐND Nghị quyết số 146/NQ-HĐND về kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2015.
147/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 147/2014/NQ-HĐND thông qua nguyên tắc định giá, mức giá tối đa, tối thiểu các loại đất và bảng giá các loại đất gia đoạn từ 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
148/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 148/2014/NQ-HĐND về một số chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 đến năm 2020

Lượt truy cập