TÌM KIẾM VĂN BẢN

Nghị quyết HĐND tỉnh
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
74/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 74/2012/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng nghiệp vụ, chế độ chính sách đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân và xét xử lưu động trên địa bàn tỉnh Nghệ An
75/NQ-HĐND Nghị quyết số 75/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2013
76/NQ-HĐND Nghị quyết số 76/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2013
77/NQ-HĐND Nghị quyết số 77/NQ-HĐND về xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016
78/NQ-HĐND Nghị quyết số 78/NQ-HĐND về xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016
79/NQ-HĐND Nghị quyết số 79/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016
80/NQ-HĐND Nghị quyết số 80/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016
81/NQ-HĐND Nghị quyết số 81/NQ-HĐND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội và Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
82/NQ-HĐND Nghị quyết số 82/NQ-HĐND về điều chỉnh chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013
83/NQ-HĐND Nghị quyết số 83/NQ-HĐND về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
84/NQ-HĐND Nghị quyết số 84/NQ-HĐND về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.
85/NQ-HĐND Nghị quyết số 85/NQ-HĐND về bổ sung chương trình xây dựng Nghị quyếtcủa Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013
86/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 86/2013/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 227/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2008 về một số chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An ở nước ngoài giai đoạn 2008-2015 có tính đến 2020 và Nghị quyết số 255/2008/NQ-HĐND ngày 20/12/2008 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 227/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.
87/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 87/2013/NQ-HĐND thông qua Đề án phân loại đô thị Sông Dinh, huyện Quỳ Hợp là đô thị loại V.
88/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 88/2013/NQ-HĐND về mức chi mức hỗ trợ ngân sách cho địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ.
89/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 89/2013/NQ-HĐND về điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An.
90/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND về đối tượng, mức thu phí thoát nước trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
91/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 91/2013/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ kinh phí khuyến khích các xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2012 - 2020
92/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 92/2013/NQ-HĐND về một số chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
93/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 93/2013/NQ-HĐND về mức thu và tỷ lệ trích nộp phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An
94/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 94/2013/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.
95/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 95/2013/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2015
96/NQ-HĐND Nghị quyết số 96/NQ-HĐND về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2013
97/NQ-HĐND Nghị quyết số 97/NQ-HĐND về xác nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh khoá XVIXVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
98/NQ-HĐND Nghị quyết số 98/NQ-HĐND về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Trưởng ban Văn hoá – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lượt truy cập