TÌM KIẾM VĂN BẢN

Nghị quyết HĐND tỉnh
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
119/NQ-HĐND Nghị quyết số 119/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016
120/NQ-HĐND Nghị quyết số 120/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016
121/NQ-HĐND Nghị quyết số 121/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Hội thẩm TAND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016
122/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 122/2014/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014
123/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 123/2014/NQ-HĐND về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020
124/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 124/2014/NQ-HĐND thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050
125/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 125/2014/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
126/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 126/2014/NQ-HĐND quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy và xe ô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An
127/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 127/2014/NQ-HĐND quy định mức thu và chế độ quản lý phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An
128/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 128/2014/NQ-HĐND quy định mức thu và tỷ lệ trích nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An
129/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 129/2014/NQ-HĐND điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Nghệ An
130/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 130/2014/NQ-HĐND về nội dung chi, mức chi có tính chất đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An
131/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 131/2014/NQ-HĐND về nội dung chi, mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An
132/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 132/2014/NQ-HĐND về việc xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2013 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành
133/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 133/2014/NQ-HĐND về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Nghệ An
134/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND về một số mức chi đối với công tác xóa mù chữ, chống tái mù chữ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
135/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 135/2014/NQ-HĐND về quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
99/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 99/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2014
100/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 100/2013/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2012
101/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 101/2013/NQ-HĐND về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2014
102/NQ-HĐND Nghị quyết số 102/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 và giai đoạn 2014 – 2015
103/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 103/2013/NQ-HĐND về việc phê duyệt nguyên tắc định giá và khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
104/NQ-HĐND Nghị quyết số 104/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2014
105/NQ-HĐND Nghị quyết số 105/NQ-HĐND về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2014
106/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 106/2013/NQ-HĐND về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư các dự án công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2020

Lượt truy cập