TÌM KIẾM VĂN BẢN

Nghị quyết HĐND tỉnh
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
49/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 49/2012/NQ-HĐND về quy định mức thu học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học trong các cơ sở đào tạo công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2012-2013 đến năm học 2014-2015
50/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 50/2012/NQ-HĐND về phê duyệt kế hoạch biên chế công chức, viên chức năm 2013
51/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND về thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quỳnh Lưu để thành lập Thị xã Hoàng Mai; thành lập các phường thuộc Thị xã Hoàng Mai tỉnh Nghệ An
52/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 52/2012/NQ-HĐND về quy định một số chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An
53/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 53/2012/NQ-HĐND về bố trí cán bộ chuyên trách dân số- kế hoạch hoá gia đình xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
54/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 54/2012/NQ-HĐND về xử lý kết quả rà soát các Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2011 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành
55/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 55/2012/NQ-HĐND về bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012
56/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 56/2012/NQ-HĐND về quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An
57/NQ-HĐND Nghị quyết số 57/NQ-HĐND về bổ sung chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2012
58/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 58/2012/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2011
59/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2013
60/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 60/2012/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013
61/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 61/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2013
62/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 62/2012/NQ-HĐND về nguyên tắc định giá và phê duyệt khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
63/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 63/2012/NQ-HĐND về chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Nghệ An
64/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 64/2012/NQ-HĐND về chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An
65/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 65/2012/NQ-HĐND về mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An
66/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 66/2012/NQ-HĐND về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An
67/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 67/2012/NQ-HĐND thông qua Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính Thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
68/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 68/2012/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng mô hình “cánh đồng mẫu lớn” trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2015
69/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 69/2012/NQ-HĐND về đặt tên đường trên địa bàn Thị xã Cửa Lò
70/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 70/2012/NQ-HĐND phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo Nghệ An giai đoạn 2012-2020
71/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng một số thiết chế Văn hóa - Thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020
72/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 72/2012/NQ-HĐND về đối tượng, mức thu, chế độ quản lý phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An
73/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 73/2012/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 351/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức huy động đóng góp tự nguyện Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lượt truy cập