TÌM KIẾM VĂN BẢN

Nghị quyết HĐND tỉnh
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
24/2011/NQ-HĐND Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2010
25/2011/NQ-HĐND Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2012
26/2011/NQ-HĐND Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012
27/2011/NQ-HĐND Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND về đối tượng, khung phí và quản lý phí chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
28/2011/NQ-HĐND Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2015
29/2011/NQ-HĐND Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND về mức thu lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Nghệ An
30/2011/NQ-HĐND Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND về nguyên tắc định giá và khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
31/2011/NQ-HĐND Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ kinh phí mua chế phẩm sinh học Compost Maker để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
32/2011/NQ-HĐND Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 310/2010/NQ-HĐND ngày 10/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về một số chính sách hỗ trợ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải di dời trên địa bàn tỉnh Nghệ An
33/2011/NQ-HĐND Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND về việc chuyển đổi các trường mầm non thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và Trường Mầm non Hoa Sơn (Anh Sơn) từ công lập tự chủ một phần kinh phí hoạt động sang công lập
34/2011/NQ-HĐND Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND về một số chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An
35/2011/NQ-HĐND Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND về nội dung chi, mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An
36/2011/NQ-HĐND Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2012
37/2011/NQ-HĐND Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012
38/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND về số lượng và một số chế độ chính sách cho lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
39/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 39/2012/NQ-HĐND về mức thu, tỷ lệ trích nộp ngân sách lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Nghệ An
40/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND về việc tạm ứng vốn tồn ngân Kho bạc nhà nước năm 2012
41/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Nghệ An
42/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 42/2012/NQ-HĐND về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên điạ bàn tỉnh Nghệ An
43/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND về bố trí cộng tác viên kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An
44/NQ-HĐND Nghị quyết số 44/NQ-HĐND về bổ sung chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012
45/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 45/2012/NQ-HĐND về số lượng Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã và chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
46/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012
47/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND về thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Nghệ An
48/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 48/2012/NQ-HĐND về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lượt truy cập