TÌM KIẾM VĂN BẢN

Nghị quyết HĐND tỉnh
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
174/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 174/2015/NQ-HĐND về ban hành tiêu chí dự án trọng điểm và dự án trọng điểm nhóm C sử dụng nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Nghệ An
175/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 175/2015/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An xây dựng và phát triển thương hiệu giai đoạn 2016 - 2020
176/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 176/2015/NQ-HĐND về lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An
177/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 177/2015/NQ-HĐND về cơ chế vay vốn để giải phóng mặt bằng cho một số dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh Nghệ An năm 2015 và những năm tiếp theo
178/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 178/2015/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phân loại đô thị Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu là đô thị loại V
179/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 179/2015/NQ-HĐND về Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
180/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 180/2015/NQ-HĐND quy định về hỗ trợ thu nhập cho công chức chuyên trách Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Nghệ An
181/NQ-HĐND Nghị quyết số 181/NQ-HĐND về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015
182/NQ-HĐND Nghị quyết số 182/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 – 2016
183/NQ-HĐND Nghị quyết số 183/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 – 2016
184/NQ-HĐND Nghị quyết số 184/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 – 2016
185/NQ-HĐND Nghị quyết số 185/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016
186/NQ-HĐND Nghị quyết số 186/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 – 2016
187/NQ-HĐND Nghị quyết số 187/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 – 2016
188/NQ-HĐND Nghị quyết số 188/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nghệ Annhiệm kỳ 2011 – 2016
189/NQ-HĐND Nghị quyết số 189/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 – 2016
190/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 190/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2016
191/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 191/2015/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020
192/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 192/2015/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2014
193/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 193/2015/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2016
194/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 194/2015/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2016
195/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 195/2015/NQ-HĐND quy định một số chế độ hỗ trợ kinh phí trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai vàtranh chấp địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An
196/NQ-HĐND Nghị quyết số 196/NQ-HĐND về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và rừng phòng hộ để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
197/NQ-HĐND Nghị quyết số 197/NQ-HĐND về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An
198/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 198/2015/NQ-HĐND về việc hỗ trợ kinh phí cho Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các xã thuộc vùng khó khăn và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ” trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lượt truy cập