Lấy ý kiến chính sách

  • Dự thảo Nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các Cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An
    2018-12-04 20:36:15.959732

Lấy ý kiến chính sách

Lượt truy cập