TÌM KIẾM VĂN BẢN

Kỳ họp thứ 3
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
28/NQ-HĐND Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021
29/NQ-HĐND Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021
30/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017, ổn định đến năm 2020.
31/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nghệ An năm 2017, ổn định đến năm 2020
32/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
33/NQ-HĐND Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020.
34/NQ-HĐND Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2015.
35/NQ-HĐND Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2017
36/NQ-HĐND Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 thành lập Sở Du lịch tỉnh Nghệ An và đổi tên Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch thành Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An.
37/NQ-HĐND Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 về kế hoạch đầu tư công năm 2017.
38/NQ-HĐND Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2017.
39/NQ-HĐND Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Hội năm 2017.
40/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
41/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 về lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
42/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 quy định về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
43/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 quy định về phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; phí thẩm định đề án xả thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
44/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 quy định phí cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; phí đăng ký giao dịch đảm bảo trên địa bàn tỉnh Nghệ An
45/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 về phí thư viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An
46/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An
47/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 quy định về phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
48/NQ-HĐND Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
49/NQ-HĐND Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
50/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 sửa đổi, bổ sung điều 3 Nghị quyết số 147/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua nguyên tắc định giá, mức giá tối đa, tối thiểu các loại đất và bảng giá các loại đất giai đoạn từ 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
51/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 về một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
52/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 52/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 quy định mức hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích xây dựng cánh đồng lớn theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Lượt truy cập