Thông tin chi tiết

 • Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI (Cử tri huyện Thanh Chương).
  17:00 09/07/2018
 • Câu hỏi:

  Cử tri phản ánh việc UBND tỉnh cấp bìa đỏ cho các Xí nghiệp chè Hạnh Lâm, Ngọc Lâm, Thanh Mai không chặt chẽ, không đúng quy định, nên xẩy ra việc mua, bán đất xây dựng nhà ở diễn ra phức tạp, vấn đề này đã nhiều lần đề nghị với tỉnh nhưng chưa được quan tâm và có hướng giải quyết dứt điểm.

   

  Trả lời:

   

  UBND tỉnh báo cáo như sau:

   

  - Việc UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các Xí nghiệp chè Hạnh Lâm, Ngọc Lâm, Thanh Mai để đưa vào quản lý, sử dụng theo quy hoạch và pháp luật là đúng trình tự, thủ tục và đúng theo các quy định của pháp luật về Đất đai tại thời điểm cấp giấy.

   

  - Việc quản lý lỏng lẻo, sử dụng đất sai mục đích để xẩy ra các sai phạm về đất đai như các nội dung mà cử tri và nhân dân phản ánh trong thời gian qua là trách nhiệm của chủ sử dụng đất (các Xí nghiệp chè) và sự quản lý lỏng lẻo của UBND cấp xã.

   

  - Sau khi cử tri phản ánh, ngày 28/12/2011, UBND tỉnh có Quyết định số 5858/QĐ-UBND.KT về việc thành lập Đoàn thanh tra liên ngành (do Sở Tài nguyên và Môi trường làm trưởng đoàn), kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của Xí nghiệp chế biến và Dịch vụ chè Hạnh Lâm - Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển chè Nghệ An để xử lý theo quy định. Ngày 24/10/2012, UBND tỉnh đã có Kết luận số 629/KL-UBND.KT về kết quả kiểm tra việc việc rà soát, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Xí nghiệp chế biến và Dịch vụ chè Hạnh Lâm - Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển chè Nghệ An. Trong đó Kết luận Thanh tra đã nêu rõ: Tồn tại, vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai; UBND tỉnh giao các cấp, các ngành có liên quan xử lý các tồn tại, vi phạm nêu trên theo quy định; đồng thời xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm.

   

  Đối với Xí nghiệp chè Ngọc Lâm, Thanh Mai, trong thời gian tới UBND tỉnh tiếp tục thành lập Đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất của các Xí nghiệp này./. 

   

  Lượt truy cập