Thông tin chi tiết

 • Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI (Cử tri huyện Đô Lương)
  17:00 09/07/2018
 • Câu hỏi:

  Cử tri huyện Đô Lương phản ánh Công ty TNHH lợn giống ngoại Thái Dương không thực hiện nghiêm túc kết luận giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về xử lý môi trường tại trại lợn. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng, huyện Đô Lương xử lý nghiêm túc đối với Công ty TNHH lợn giống ngoại Thái Dương thực hiện kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

   

  Trả lời:

   

  UBND tỉnh báo cáo như sau:

   

  Trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 508/TB-UBND của UBND tỉnh, ngày 10/01/2011 Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Tổ công tác liên ngành để thực hiện kiểm tra, giám sát việc xây dựng và vận hành hệ thống xử lý môi trường tại Trại lợn Thái Dương. Trong thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2012 Trại lợn giống ngoại Thái Dương cũng đã có những bước chuyển biến trong việc khắc phục các vấn đề liên quan trong đó một số nội dung đã thực hiện nghiêm túc, tuy nhiên vẫn có một số nội dung chưa thực hiện xong theo thời hạn chỉ đạo của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, cụ thể:

   

  1. Các nội dung thực hiện nhưng không đảm bảo về thời gian và yêu cầu:

   

  - Hệ thống xử lý nước thải tuy đã hoạt động tương đối ổn định tuy nhiên để đảm bảo về mặt quy  trình nhằm phòng ngừa sự cố môi trường, UBND tỉnh đã yêu cầu Công ty cải tạo lại 02 hầm Biogas theo đúng quy định; Tuy nhiên đến thời điểm này Công ty vẫn chưa thực hiện xong, tiến độ chậm so với kế hoạch.

   

  - Việc giảm tổng đàn lợn về 5.000 con chưa được thực hiện nghiêm túc, hiện tại tổng đàn trong trại vẫn ở mức  7.717 con lợn các loại.

   

  Nguyên nhân của những tồn tại nêu trên là do khối lượng cải tạo, xây dựng công trình hệ thống xử lý nước thải tương đối lớn, vừa xây dựng vừa sản xuất nên gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên ý thức của của Công ty vẫn chưa cao trong việc giảm tổng đàn lợn.

   

  Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thường xuyên đôn đốc, kiến nghị các giải pháp. UBND tỉnh đã có văn bản số 8738/UBND.NN ngày 6/12/2012 yêu cầu Trại lợn Thái Dương và chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp nhằm xử lý dứt điểm.

   

  2. Giải pháp trong thời gian tới:

   

  Kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ngành liên quan, UBND huyện Đô Lương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; Đặc biệt là bám sát nội dung tại Thông báo số 296/TB-UBND ngày 12/6/2012 của UBND tỉnh và Công văn số 3699/STNMT-BVMT ngày 16/11/2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện.

   

  Về việc giảm tổng đàn về 5.000 con UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì giám sát thực hiện, báo cáo kết quả để UBND tỉnh có biện pháp xử lý kịp thơi.

   

  Các yêu cầu đối với Công ty TNHH lợn giống ngoại Thái Dương:

   + Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, các cấp Cấp, Ngành về việc liên quan đến các vấn đề tại Trại lợn giống ngoại Thái Dương và các nội dung tại Báo cáo số 3699 /STNMT-BVMT ngày 16/11/2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường liên quan đến vấn đề xây dựng và vận hành hệ thống xử lý môi trường, đặc biệt là hệ thống xử lý nước thải tại Trại.

   

  + Tiếp tục thực hiện giảm tổng đàn về mức 5.000 con theo yêu cầu của UBND tỉnh để phù hợp với quy mô, công suất hệ thống thu gom, xử lý nước thải. Tuyệt đối không được nuôi lợn thịt thương phẩm.

   

  + Đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xử lý và lót vải địa HDPE tại 02 hầm Biogas; hiện tại có 01 hầm đã dừng hoạt động đề nghị Công ty phải cải tạo ngay, không chờ mùa khô mới thực hiện.

   

  + Tiếp tục phối hợp tốt với các cấp, ngành và chính quyền địa phương để giải quyết các vấn đề liên quan đến Trại lợn Thái Dương.

   

  Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng năm 2012, trong đó có Trại lợn giống ngoại Thái Dương. Trên cơ sở đó Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện việc giám sát Trại lợn theo quy định về cở sở gây ô nhiễm môi trường hiện hành, trong trường hợp Trại lợn tiếp tục gây ô nhiễm môi trường sẽ tham mưu cho UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.  

  Lượt truy cập